Modificacions àmbit fiscal RDL 9/2015 i disposicions reglamentàries

, ,

Benvolguts usuaris:

Recentment han entrat en vigor una sèrie de mesures per a reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, essent les principals les que es detallen a continuació:

I.- S’han aprovat noves escales d’IRPF, general i de l’estalvi, per a l’any 2015, en les quals es redueix mig punt o un punt el tipus segons el tram aplicable.

II.- En conseqüència, s’estableixen noves taules de retenció dels rendiments del treball dels treballadors per compte aliena (retenció a nòmina):

Base retenció (fins a) Quota Resta base (fins a) Tipus aplicable
0,00 0,00 12.450,00 € 19,50%
12.450,00 € 2.427,75 € 7.750,00 € 24,50%
20.200,00 € 4.326,50 € 13.800,00 € 30,50%
34.000,00 € 8.535,50 € 26.000,00 € 38%
60.000,00 € 18.415,50 € En endavant 46%

Aquesta nova taula serà aplicable per tots els rendiments del treball liquidats a partir del 12 de juliol. La regularització es portarà a terme en els primers rendiments pagats a partir de la data esmentada o bé durant el mes d’agost (a escollir pel pagador- retenidor)

III.- Addicionalment, es fixen nous tipus de retenció als següents rendiments:

Modalitat

Tipus (%)

Data   d’aplicació nou tipus

Rendiments d’activitats professionals

15%

7% (dos primers exercicis)

Rendiments obtinguts a partir del 12 de juliol de 2015

Rendiments del capital

(també per impost de societats)

19,5%

Quan l’obligació de retenció neix a partir del 12 de   juliol de 2015.

En canvi, quan l’obligació de retenció hagués nascut   abans del 12 de juliol, es continuarà aplicant el 20%.

Rendiments derivats de cursos, conferències, etc. o   drets d’autor amb cessió d’explotació

15%

Rendiments obtinguts a partir del 12 de juliol de 2015

Assessoria del Centre d’Empreses Baix Llobregat.

Compartir