Consejos prácticos para vender más gracias al neuromarketing

, , , , ,

Eres una pequeña empresa y evidentemente no tienes recursos para dejar en manos de la neurociencia el desarrollo de tu producto. ¡No te preocupes! Aquí estoy para darte algunos consejos prácticos para vender más gracias al neuromarketing.

Consejo #1: Estimular los sentidos.

¿Qué color tiene tu marketing? ¿Y el olor, sabor o sonido?

La idea es que el consumidor relacione los estímulos de sus sentidos con la empresa. No necesariamente debe estimular los 5 sentidos, pero sí es importante despertar algo en ellos que te identifiquen. Si eres una tienda, personaliza tu ambiente con un olor especial. ¿Sabías que el 35% de lo que recordamos tiene asociado un olor?. La ambientación musical, la iluminación y hasta el color de las paredes nos harán segregar dopamina (hormona del placer) y así obtener una experiencia más placentera.

 Consejo #2: Apela a las emociones.

¿Cómo le contarías a tus clientes lo mucho amas tu marca, empresa o producto? Pues te dejo tres palabras clave para que lo desarrolles: con Misterio, Empatía y Pasión.

MISTERIO

 • Cuenta una Un relato vivo relacionado con tu marca o producto. Incluye acción, movimiento, diálogo. ¿Por qué? Porque las historias permiten que compartamos gráficamente nuestras experiencias. Además, la información contada a modo de historia se retiene a más largo plazo.
 • Genera expectativas: Utiliza tu comunicación y anuncios para generar atracción. Anuncios incompletos o mensajes sugerentes despertarán curiosidad en tus clientes. (Sabes de donde viene lo de: la curiosidad mató al gato?)

EMPATÍA 

 • Crea mensajes que promuevan la diversión y provoquen una sonrisa del tu cliente. Al reír, nuestro córtex cerebral libera impulsos eléctricos, expulsando del cuerpo energía negativa y esto a su vez genera una salud mental óptima.
 • Háblales de  y por SU NOMBRE. No hay cosa que nos guste más que nos llamen por nuestro nombre. En ese momento, tu cliente se va a acercar un metro más hacia ti. Expresa a tu cliente, “cómo voy a mejorar TU vida” con tu producto, marca o empresa. Tu mensaje debe estar siempre creado desde la perspectiva del consumidor y no de la tuya. Utilizar estrategias de Marketing de Contenidos basadas en las dudas, preguntas o necesidades de tus clientes potenciales, te dará más probabilidades de vender y fidelizar de aquellas que no lo hacen.

                                             PASION: ALL YOU NEED IS LOVE

Consejo #3: Promoción inteligente.

La promoción provoca un efecto psicológico de placer imparable en el cerebro del cliente y además, el tipo de palabra que utilices generará un mayor índice de éxito. La palabra. En el ranking, las palabras DESCUENTO y OFERTA, son las que tienen mayor índice de eficacia.

¡Así que, toma nota! Porque This is Neuromarketing.

 

 

Raquel Fructós – Neurorachel

Fundadora i CEO a The Smart Bubble                       

Compartir

Procornellà i MicroBank col·laboren per reactivar l’autoocupació i l’activitat emprenedora

, , , , ,

El conveni contempla una línia de finançament per a emprenedors i microempreses que necessitin liquiditat per superar els efectes de la crisi de la Covid-19

L’empresa municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de l’Ajuntament de Cornellà (Procornellà) i MicroBank han signat un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits. Amb la signatura d’aquest acord s’estableix, d’una banda, una línia de finançament d’1 milió d’euros per potenciar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora i, d’altra, s’obre una línia específica destinada a autònoms i microempreses amb la finalitat d’atendre necessitats derivades de la Covid-19 i que compta amb el suport del Fons Europeu d’Inversions.

La línia de finançament d’1 milió d’euros té com a objectiu reactivar l’autoocupació i l’activitat emprenedora, afavorint la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, nous residents, persones amb discapacitat i amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat. D’acord amb aquest conveni, es finançarà la creació o ampliació de microempreses, negocis autònoms i projectes d’autoocupació amb voluntat de contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social. Respecte a la línia de finançament per atendre necessitats derivades de la crisi de la Covid-19, els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d’euros. Els sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import màxim de 25.000 euros. Els projectes han de tenir un pla d’empresa i l’informe favorable de viabilitat elaborat per Procornellà.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l’equip que sol·licita el préstec i la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones mancades de garanties i avals. En virtut d’aquest conveni, Procornellà es compromet a detectar les necessitats de finançament, amb la finalitat de promoure l’autoocupació i l’establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d’autònoms i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per l’entitat a MicroBank perquè aquest analitzi, i si s’escau aprovi, les sol·licituds de finançament.

Procornellà és l’empresa municipal de l’Ajuntament de Cornellà que, mitjançant la seva eina de promoció econòmica, el Centre d’Empreses, dóna serveis de suport a la creació, consolidació i creixement de micro i petites empreses i es dirigeix a estudiants, emprenedors i empresaris del municipi. Entre els seus serveis, destaquen les accions de sensibilització a estudiants envers l’emprenedoria, l’allotjament d’empreses de nova creació (Centre i Viver d’Empreses), programa d’acceleració d’startups (Cornellà Open Future), formació en gestió empresarial, consultoria econòmica, financera, legal, comercial i estratègica, intermediació financera, organització de jornades d’interès empresarial, suport en l’elaboració de plans de viabilitat, tramitació gratuïta per a la constitució d’empreses (PAE) , serveis de transmissió d’empreses (Reempresa), accions de Networking i els serveis de gestoria per a les empreses de nova creació allotjades al Centre i Viver d’Empreses.

MicroBank, el banc social del Grup CaixaBank, centra la seva activitat en les microfinances i és l’únic banc a Espanya dedicat principalment a la concessió de microcrèdits. Amb el llançament d’una nova línia de finançament especialitzada, MicroBank estén la seva activitat a un altre àmbit dins de les finances amb impacte social, amb l’objectiu de contribuir a la millora del benestar general dels ciutadans i en especial dels col·lectius més vulnerables.

Compartir

NOVETATS: S’obre la convocatòria d’ajuts per al manteniment de l’ocupació en microempreses i treballadors autònoms

, , , , ,

RESOLUCIÓ TSF/1858/2020, de 15 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria d’ajuts extraordinaris, per a l’any 2020, per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes (accedeixi aquí al text).

 

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria extraordinària per a l’any 2020 per a la concessió de les subvencions per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes previstes al Capítol IV del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, publicat al DOGC núm. 8128, de 7 de maig de 2020.

 

En què consisteix? Són ajuts adreçats a microempreses o persones treballadores autònomes amb màxim 10 treballadors  que hagin mantingut la plantilla (poden haver efectuat un ERTO)  i  hagin vist suspesa la seva activitat:

 • per inclusió de l’activitat dins del RD 463/2020 que va decretar l’estat d’alarma.
 • per reducció de la facturació de més del 75% en el període del 14 de març al 21 de juny de 2020, comparativament amb el mateix període de l’any anterior.

 

Què se subvenciona?  Els costos laborals de les persones treballadores que formin part de la plantilla, fins a un màxim de 3 treballadors, per un període de 6 mesos sempre que mantinguin el 100% de la plantilla que tenien en el moment en que es va declarar l’estat d’alarma i com a mínim, durant els 12 mesos següents a l’atorgament de l’ajut.

 

Quin és l’import de la subvenció? És un mòdul econòmic de, com a màxim, 4.369,05 euros per persona treballadora de plantilla, per un màxim de tres unitats de mòdul (màxim 3 persones treballadores).

 

Com es farà el pagament? El pagament de la subvenció es tramitarà mitjançant una bestreta del 90% de l’import de la subvenció que es realitzarà en la mateixa resolució d’atorgament, sense necessitat d’aportar cap aval o garantia. El 10% restant es tramitarà una vegada s’hagi justificat la subvenció.

 

Quina és l’aplicació pressupostària i import convocat? L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions per a aquesta convocatòria és de 5.000.000 euros.

 

Com es realitza la sol·licitud? Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació, s’han de presentar exclusivament per mitjans telemàtics. Accediu al tràmit aquí.

 

Quina documentació s’ha d’aportar?

 • Formulari de sol·licitud de la subvenció
 • Relació de treballadors de la plantilla, segons model normalitzat (G146NMIC-001).
 • Còpia de la documentació acreditativa de la representació amb què s’actua, si la persona  signant té poders suficients per actuar en nom de l’entitat representada, no caldrà.
 • En cas de societats civils privades (S.C.P.), còpia de l’escriptura pública o contracte de constitució.

Quin és el termini de presentació? El termini de presentació de sol·licituds comença a partir del 31 de juliol de 2020 i restarà obert fins al 30 de setembre de 2020 inclòs.

 

Podeu consultar les preguntes freqüents sobre aquesta subvenció en aquest enllaç.

Per resoldre dubtes podeu contactar amb la següent bústia: serveisempresa.soc@gencat.cat

 

 

Compartir

NOVETATS ERTO I PRESTACIÓ CESSAMENT AUTÒNOMS

, , , , ,

Us informem dels punts que considerem més rellevants i que poden afectar a les vostres empreses, del Reial Decret Llei 24/2020, de 26 de juny (accedeixi aquí al text).

 1. NOVETATS ERTOS

1.1.  ERTOS de força major

 • El període de vigència dels ERTOS es prorroga fins al 30 de setembre de 2020 amb noves condicions d’exoneracions de quotes.
 • S’hauran d’anar incorporant treballadors en funció de la recuperació de l’activitat, prioritzant la reducció de la jornada laboral.

* Si una empresa ha de sol·licitar un ERTO Força Major a partir de l’1 de juliol per motiu de noves restriccions o mesures de contenció, tindrà una exempció de la quota empresarial del 80% (si té menys de 50 treballadors) o del 60% (si té 50 o més treballadors), fins al 30 de setembre.

1.2 ERTOS per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP)

 • La tramitació d’expedients ETOP es podrà dur a terme mentre sigui vigent l’ERTO de força major que el precedeixi, i el efectes seran a continuació de la finalització d’aquest.
 • Els expedients ETOP tramitats i vigents amb anterioritat a aquesta norma seguiran sent vàlids i aplicables fins a la data comunicada per l’empresa.

1.3 Prohibicions comunes durant la vigència dels expedients de força major i ETOP

 • No es podran fer hores extraordinàries ni subcontractació de serveis, a excepció de que les persones treballadores en ERTO no tinguin formació i/o capacitació per dur a terme les funciones necessàries.
 • No es podran fer extinció de contractes de treball i/o acomiadaments per causes de força major o causes ETOP.

1.4 Obligacions comunes als ERTOS de força major i ETOP

 • Els contractes temporals (inclosos els formatius, de relleu i interinitat) suspesos per ERTO de força major o ETOP s’entenen interromputs.
 • S’ha d’informar prèviament al SEPE de la finalització de l’ERTO o del canvi de mesures en cas de reincorporació total o parcialment  al treball.
 • La renúncia total a l’ERTO s’ha de comunicar a l’Autoritat Laboral en el termini de 15 dies.
 • En cas de continuar en ERTO les empreses han de realitzar mensualment una declaració responsable a la Seguretat Social per a poder aplicar les exempcions de quotes que li corresponguin.
 • Les empreses que es beneficiïn de l’exoneració de quotes hauran de mantenir 6 mesos els llocs de treball dels treballadors afectats per l’ERTO.

1.5 Mesures en matèria de protecció d’atur

 • La protecció en matèria de prestació d’atur per a les persones treballadores afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació es prorrogarà fins al 30 de setembre de 2020.
 • En el cas de les persones amb contracte fix discontinu i/o que realitzen treballs fixos en períodes de temps fixos i en dates certes, es prorrogarà la prestació d’atur fins al 31 de desembre de 2020.
 1. NOVETATS EN LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT

2.1    Exempció de cotitzacions a la Seguretat Social:

 • Aquesta exempció serà del 100% al mes de juliol, del 50% al mes d’agost i del 25% al setembre, i serà incompatible amb continuar percebent la prestació per cessament d’activitat.
 • Requisits que cal complir:
  • A data 30 de juny estar cobrant la prestació extraordinària per cessament d’activitat.
  • Estar en situació d’alta al RETA
 • La duració de l’exempció en aquest cas serà fins al setembre de 2020.
 • Queda pendent de confirmar per part de la Seguretat Social, com es farà la tramitació. Si serà de manera automàtica, o caldrà presentar alguna sol·licitud.

2.2    Nova prestació de cessament d’activitat:

 • Si es vol continuar rebent la prestació de cessament d’activitat, hi ha la possibilitat de tornar a sol·licitar-la.
 • Requisits que cal complir:
  • Estar en situació d’alta al RETA.
  • Haver cotitzat a la quota d’autònom per l’opció de cessament d’activitat durant el període de l’1 de juliol de 2019 al 30 de juny de 2020.
  • No haver complert l’edat ordinària per tenir dret a la pensió contributiva de jubilació.
  • Estar al corrent del pagament de quotes de la Seguretat Social.
  • Acreditar una reducció de la facturació del 75% del tercer trimestre de l’any 2020 respecte al mateix període del 2019.
  • No superar al tercer trimestre del 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 €. Aquests rendiments no podran excedir de 1.939,58 € mensuals.
 • La duració de la prestació en aquest cas serà fins al 30 de setembre de 2020.
 • La tramitació de la sol·licitud es farà a partir de l’1 de juliol de 2020 amb la Mútua que dona cobertura a l’autònom.
Compartir

Subvenció a la contractació de persones aturades majors de 30 anys

, , , , ,

Us facilitem informació del “Programa 30 Plus” que permet la contractació subvencionada de persones aturades majors de 30 anys (perfils auxiliar administratiu, mosso de magatzem, operari, teleoperadora, comercial, entre d’altres).

La subvenció és equivalent al salari mínim interprofessional (1.050 €/mes per jornada completa) o proporcional a la jornada de treball i per un màxim de 9 mesos.

Està promogut pel SOC i gestionat per AEBALL que s’encarrega de la selecció gratuïta de candidats i l’organització de la formació obligatòria subvencionada específica pel lloc de feina.

Requisits de la persona contractada:

 • Tenir més de 30 anys i estar aturat, inscrit en l’Oficina de Treball.
 • Participar en una formació 100% subvencionada específica pel lloc de treball, que es farà durant el contracte i en paral·lel a la feina, d’entre 20 i 100 hores de durada. (A l’agost no hi haurà formació).

Requisits del contracte:

 • Formalitzar un contracte laboral amb el nou treballador/a d’un mínim de 6 mesos (contracte eventual o indefinit) a temps parcial o a jornada completa.
 • La retribució ha de ser com a mínim la corresponent al conveni i a la categoria professional.
 • L’empresa ha de garantir la participació del treballador/a en la formació en cas que es cursi simultàniament amb el contracte, reduint la jornada de treball mentre duri la formació. En cap cas es superaran les 40h setmanals entre la jornada laboral i les hores de formació.

Normativa:

ORDRE TSF/132/2018, de 30 de juliol

 

 

Per ampliar informació i presentar sol·licituds podeu contactar amb Virginia Santolaria d’AEBALL e-mail virginia@aeball.net  i Tel. 93.337.04.50

 

Compartir

Subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19

, , , , ,

Destinades a contribuir d’una manera directa a una part de les despeses estructurals i fixes que les empreses tenen, com a conseqüència de la caiguda de l’activitat pel COVID19. 

Què es subvenciona?

1.500 € per a cada lloc de treball de caràcter indefinit mantingut des de l’1 de març fins el 31 de desembre de 2020 (amb un límit màxim d’ajut per a cada tram de nombre de treballadors),  compatible amb altres línies d’ajut. 

A qui està adreçat?

A micro i petites empreses industrials i també a autònoms amb assalariats amb contracte indefinit, dels següents sectors d’activitat: Per consultar el sectors, cliqueu  aquí.

Quines condicions cal complir?

 • Tenir menys de 49 treballadors.
 • Acreditar una reducció de la xifra de vendes del 33% o superior, en el període de l’1 de març al 30 d’abril de 2020, en relació al mateix període de l’any 2019.
 • Comprometre’s al manteniment dels llocs de treball amb contracte indefinit entre l’1 de març i el 31 de desembre de 2020.

Fins quan es pot demanar l’ajut?

Fins a l’1 de juliol de 2020.

Com es tramita l’ajut?

A través de Canal Empresa, fent el tràmit de Subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament pel COVID-19. Necessari certificat digital o idCAT mòbil. Per accedir al tràmit, cliqueu aquí.

Aquesta és una línia amb concurrència competitiva, que vol dir que es valoraran les peticions en funció d’uns criteris concrets: el territorial, el fet d’haver presentat o no un ERTO, la facturació de 2019, l’ocupació de 2019, i l’afectació sectorial. Per cada criteri s’atorga una puntuació que és la que esdevé el valor per tenir dret a l’ajut, en funció del pressupost màxim disponible.

Normativa:

 • ORDRE EMC/78/2020, de 9 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19.

 • RESOLUCIÓ EMC/1317/2020, de 9 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 509828).

Si teniu qualsevol dubte, podeu veure tota la informació aquí.

Compartir

OBERTA LA NOVA CONVOCATÒRIA DE LA SUBVENCIÓ D’AUTOOCUPACIÓ DE JOVES INSCRITS A GARANTIA JUVENIL

, , , , ,

El passat 10 de juny es va publicar en el DOGC la resolució de l’obertura de la convocatòria de la subvenció d’autoocupació de joves inscrits en el programa de Garantia Juvenil

Quin és l’objectiu?

 • Oferir a les persones joves inscrites al Programa de Garantia Juvenil una experiència d’emprenedoria per facilitar la seva ocupació com a treballador/a autònom.
 • Garantir uns ingressos mínims a l’inici de la seva activitat.

A qui va dirigit?

Poden sol·licitar aquests ajuts els joves, menors de 30 anys, prèviament inscrits al programa de Garantia Juvenil,  donats d’alta com a treballadors autònoms entre  l’1 de setembre de 2019 fins a la data màxima de presentació de sol·licituds de subvenció: 15/09/2020.

Import:

La quantia màxima d’aquesta subvenció és de 10.000 euros per la permanència durant 12 mesos ininterromputs d’alta al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms (RETA), règim especial que correspongui o mutualitat del col·legi professional corresponent.

Termini:

El termini per a presentar la sol·licitud és des del 11 de juny de 2020 fins al 15 de setembre de 2020.

Passos a realitzar:

 • Inscripció a Garantia Juvenil  en aquest enllaç
 • Donar-te d’alta a la Seguretat Social (autònom) o mútua professional i a Hisenda (activitat). Recordeu que des de Procornellà, a través del nostre punt PAE (Punt d’Atenció a l’Emprenedor) podeu realitzar aquests tràmits de forma ràpida i senzilla.
 • Sol·licitar la subvenció (fins al 15/09/2020) en aquest enllaç

Si voleu més informació, podeu entrar en aquest enllaç o si preferiu, podeu veure la resolució entrant aquí.

Si necessiteu mes informació o assessorament sobre aquest tema, podeu  demanar cita prèvia a través del nostre sistema de reserva online.

Compartir

Cornellà Open Future, a la recerca de noves startups tecnològiques encaminades a la seva sortida al mercat

, , , , ,

El proper 15 de juny s’obre la nova convocatòria als emprenedors que vulguin participar en la fase 3 del Programa d’Incubació que es desenvoluparà de setembre a desembre.

Del 15 de juny al 10 de juliol s’obre una nova convocatòria en el marc del Programa d’Incubació Cornellà Open Future (COF), promogut pel Centre d’Empreses Procornellà. Es tracta de la tercera fase, Seed, del programa en curs, que té com a objectiu treballar per aconseguir la sortida al mercat dels projectes admesos i que té una durada de tres mesos, del 16 de setembre al 16 de desembre de 2020. El COF està emparat per la plataforma global Telefònica Open Future a la recerca de startups tecnològiques en tot el país. En les edicions anteriors, el COF ha incubat un total de 36 projectes. Un 40% de les iniciatives continuen en actiu i han generat una trentena de llocs de treball.

Per situar la nova convocatòria, recordem que el programa consta de tres fases. En la primera, la Fase Lab, els 8 projectes que es van escollir han treballat durant tres mesos per definir el seu model de negoci. En l’actualitat es troben en la segona fase, la Pree-Seed que s’estén del 29 d’abril al 22 de juliol i que consisteix en validar el model de negoci. Dels 8 projectes inicials, en queden 5 en aquesta fase. Ara obrim la tercera fase a noves startups que s’afegiran a les que ja hi treballen. Als 5 projectes inicials, s’afegiran 10 escollits dels nous inscrits a partir del 15 de juny i, d’entre aquests 15 que sumen, s’escollirà un mínim de 5 i un màxim de 10 que seran els finalistes que passaran a la fase 3, la fase Seed, la que té com a objectiu preparar els projectes per sortir al mercat.

Poden formalitzar les inscripcions persones o equips que tinguin idees de base digital i/o tecnològica amb un model de negoci ja validat i que el seu domicili social, fiscal o centre d’activitat actual o futur es trobi en l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Els interessats poden formalitzar la seva inscripció a través de l’adreça cornella.openfuture.org a partir del dilluns, 15 de juny. El programa està 100% subvencionat i gestionat per l’equip tècnic del Centre d’Empreses Procornellà amb més de 25 anys d’experiència incubant més de 200 iniciatives empresarials anuals. Formar part del COF dóna accés a un programa formatiu especialitzat en incubació de startups amb sessions grupals i individuals. També dóna accés a una interessant xarxa de contactes, mentors sectorials i esdeveniments i a un espai de treball compartit amb una sèrie de serveis, tot gratuït. Els emprenedors que formen part del programa també tenen accés a la Gestoria del Centre d’Empreses per consultar qüestions legals, mercantils, comptables, fiscals i laborals i també al Punt d’Atenció a Emprenedors.

Tanmateix, els projectes que participin en aquesta fase 3 del programa, tenen la possibilitat de participar en la segona edició dels Premis Metropolitans de Suport a la Innovació, en cas que aquests guardons es celebrin pendents de la situació d’incertesa provocada per la crisi de la Covid-19.

El COF té la seva seu al Hub ‘La Piràmide’ ubicat al carrer Joan Fernández i Comas de Cornellà de Llobregat. Funciona gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Cornellà i Telefònica des de l’any 2016 a través del Centre d’Empreses Procornellà amb l’objectiu de fomentar la creació d’empreses de base digital i tecnològica, així com atreure talent que aporti innovació al teixit empresarial del territori.

Compartir

Cornellà gaudirà de la Festa Major amb activitats majoritàriament virtuals entre el 12 i el 14 de juny

, , , , ,

L’Ajuntament de Cornellà treballa aquests dies a contrarellotge per a preparar la Festa Major d’aquest any, que està prevista entre el 12 i el 14 de juny però que, com sempre, també tindrà activitats prèvies, en aquest cas, ja des de l’1 de juny. El programa festiu, però, s’ha hagut d’adaptar a les circumstàncies i la majoria de les propostes seran de caràcter digital per a què la ciutadania hi pugui participar des de casa, a través de les xarxes socials de l’Ajuntament i de les entitats col·laboradores.

La situació d’alerta sanitària per la COVID-19 també serà present en la celebració de la festa d’aquest any i s’hauran d’aplicar totes les mesures de seguretat possibles, fet que obliga a evitar grans aglomeracions i a readaptar totes les activitats a un format purament virtual. D’aquesta manera, alguna de les iniciatives que s’inclouen en la programació són concerts a balcons i terrasses, sessions esportives des de casa, matinals d’activitats virtuals o tallers per a confeccionar el nostre propi faldó de Festa Major, entre moltes d’altres. També hi haurà un seguit d’espectacles itinerants per tots els barris per a què la ciutadania els pugui gaudir des de la seva finestra.

La celebració, a més, també vol reconèixer la feina i l’esforç que estan duent a terme les persones que lluiten en contra del coronavirus i, per aquesta raó, el pregó aquest any comptarà amb representants de gent gran, infants i adults perquè tothom ha estat important en la lluita contra la malaltia, confinats a casa. El pregó serà gravat i després s’emetrà a través de les xarxes socials municipals, i també comptarà amb el ball de l’Àliga i amb la presència de les colles de gegants.

L’esperit de la festa aquest any és més cohesionador que mai, i a banda d’apropar el lleure a la ciutadania, també vol mostrar un caràcter esperançador enfront de la situació d’inestabilitat que ens toca viure en aquests moments. D’aquesta manera, el fi de festa serà “un cant a l’esperança” on es demanarà a la ciutadania que es descarregui la lletra de la cançó i que la canti el diumenge 14 de juny a partir de les 20.30 hores a la seva finestra, balcó o terrassa amb una espelma encesa.

Tota la programació de la Festa Major es donarà a conèixer a través de la web municipal i de les xarxes socials de l’Ajuntament.

DESCARREGA AQUÍ EL PROGRAMA

Compartir

ACCELERA EL CREIXEMENT: 9a edició especial post Covid-19

, , , , ,

Arriba la novena edició de l’Accelera el Creixement, un programa de suport a empreses amb potencial de creixement i consolidació promogut per la Diputació de Barcelona i PIMEC.

Davant les dificultats que la situació excepcional generada per la COVID-19 comporta per a les empreses del territori; el programa s’ha reorientat i adaptat a ajudar a les PIMES a transformar els seus negocis a aquesta nova realitat. És a dir, a revisar l’estratègia de l’empresa amb experts i a treballar palanques claus per afrontar aquest situació incerta, com són la transformació digital, les millores en la comercialització de productes i serveis, la internacionalització, i l’organització empresarial adaptades al nou context, així com una nova palanca, la de finançament, per analitzar i reforçar l’estructura financera, que en la majoria de casos s’ha vist afectada.

Les 447 empreses que han participat en les vuit edicions anteriors que ja s’han dut a terme, han mostrat la seva satisfacció per estar dins el programa i creiem que val la pena que mireu aquests vídeos testimonials.

Aquest programa està adreçat a empreses de la demarcació de Barcelona i se’n farà una selecció de només 50 empreses. En cas de què la vostra empresa sigui seleccionada tindrà l’oportunitat d’accedir a més de 75 hores de formació i d’assessorament in company amb experts. El cost real del programa està valorat en 5.500 euros per empresa, però està subvencionat i l’empresa només paga 500 euros + IVA.

Per conèixer amb més detall l’Accelera el Creixement, us recomanem mireu aquest Vídeo promocional.

Les candidatures es podran presentar fins el 6 de juliol de 2020 per correu electrònic mitjançant el Formulari d’inscripció.

Per a més informació del programa, podeu consultar la seva web www.acceleraelcreixement.com o bé contactar directament amb l’Annabel Cuatrecases de PIMEC en el correu: acuatrecases@pimec.org o en el telèfon 934 964 500.

 

 

 

 

Compartir