Premis Innovació Empresarial Metropolitana 2024 - PROCORNELLA

Premis 2024

Participa en els Premis a la Innovació Empresarial Metropolitana si vols ser reconegut com a una de les empreses més innovadores de l’àrea metropolitana de Barcelona, creades entre 2019 i 2023.

La convocatòria s’iniciarà el 15 de gener de 2024 i romandrà oberta fins el 29 de febrer de 2024.

Categories i dotació dels premis:

La dotació total dels premis* serà de 24.000 euros en metàl·lic i es repartirà entre les següents categories que seran excloents:

 • Premi a la millor iniciativa empresarial liderada per Dones: empreses amb participació majoritària de dones.
  >>Dotació premi: 6.000 € en metàl·lic
 • Premi a la millor iniciativa empresarial per a la indústria 4.0: empreses manufactureres que facin servir alguna de les tecnologies aplicades a l’anomenada Indústria 4.0.
  >>Dotació premi: 6.000 € en metàl·lic
 • Premi a la millor iniciativa empresarial de sostenibilitat i descarbonització: empreses amb impacte a la sostenibilitat ambiental i descarbonització.
  >>Dotació premi: 6.000 € en metàl·lic
 • Premi a la millor iniciativa empresarial per al comerç i turisme: empreses de l’àmbit del comerç i turisme
  >>Dotació premi: 6.000 € en metàl·lic

* Els participants podran presentar-se només a una categoria.

Aquí us deixem tota la informació perquè pugueu veure si aquests premis encaixen amb la vostra empresa innovadora!

IMPORTANT:

Omple el formulari al teu ritme!

Pots començar a omplir el formulari, tancar-lo i tornar en qualsevol moment utilitzant el teu correu electrònic i contrasenya.

No t’esperis a l’últim moment per enviar la teva sol·licitud, així evitaràs problemes tècnics o de saturació de la xarxa d’última hora.

Requisits

Requisits comuns:

Tenir menys
de
5 anys

Llegir més

Ser una persona física o jurídica en actiu, que hagi iniciat la seva activitat empresarial entre el 01/01/2019 i el 31/12/2023.

Ser innovadors
i/o
tecnològics

Llegir més

 1. Un projecte innovador és aquell que es basa en la introducció o millora significativa d’un producte (bé o servei), d’un procés, d’un nou mètode de comercialització o d’organització i que suposi un avantatge competitiu.
 2. Un projecte tecnològic és aquell que produeix un producte o servei nou o millorat derivat d’un procés de recerca i desenvolupament generador de valor afegit.

En fase de comercialització del producte o servei

Llegir més

Tenir el producte/servei desenvolupat, tenir tots els permisos necessaris per la seva comercialització i haver iniciat la facturació a clients.

Tenir domicili social o fiscal a l’àrea metropolitana

Llegir més

Tenir domicili social o fiscal a qualsevol municipi de l’àrea metropolitana de Barcelona (llista de municipis aquí)

Requisits específics per categoria:

Iniciativa empresarial
liderada
per Dones

Llegir més

Caldrà que l’empresa participant tingui una participació de dones en més del 50% del capital social i de l’òrgan d’administració.

Iniciativa empresarial de l’àmbit de la
Indústria 4.0

Llegir més

Caldrà que l’empresa participant sigui una empresa manufacturera que faci servir alguna tecnologia aplicada a l’anomenada Indústria 4.0 com són: IOT, blockchain, IA, robòtica, manufactura additiva, drons, realitat augmentada, cloud computing, 5G, big data, nanotecnologia, ciberseguretat, transport intel·ligent, continguts digitals, tecnologies KET (key enabling technologies), etc.

La indústria manufacturera, també denominada fabricació, és aquella que transforma matèries primeres o semimanufacturades en productes llestos per a la seva distribució i consum.

Per tant en quedaran excloses les activitats no manufactureres encara que estiguin relacionades amb activitats industrials com poden ser softwares, activitats de transport de logística etc..)

Iniciativa empresarial de sostenibilitat i descarbonització

Llegir més

Caldrà que l’empresa participant realitzi una activitat amb aplicabilitat i/o impacte rellevant en algun dels (ODS) Objectius de Desenvolupament Sostenible següents: 

ODS 6 : Aigua neta i sanejament.

ODS 7:  Energia assequible i no contaminant.

ODS 12:La producció i consum responsables.

ODS 13: Acció pel clima. 

ODS 14: Vida Submarina

ODS 15: Vida d’ecosistemes terrestre, protegir la biodiversitat, innovació per a la conservació dels nostres ecosistemes i mitigar els potencials impactes sobre la biodiversitat.

Iniciativa empresarial de l’àmbit del  Comerç i el Turisme

Llegir més

Pel Premi a la millor Iniciativa empresarial de l’àmbit del Comerç i el Turisme caldrà que l’empresa participant realitzi directament una activitat de comerç o de turisme o que la seva activitat tingui una aplicabilitat i/o impacte rellevant en l’àmbit del comerç i turisme. El comerç engloba totes les modalitats i formats de transacció comercial: des del comerç de proximitat fins al comerç a l’engròs i l’e-commerce. I per altra banda, el turisme incorpora totes les activitats que acompanyen l’experiència turística, com son la restauració o l’allotjament i els serveis relacionats.

Procediment de participació i termini

Cada participant haurà d’emplenar i enviar el formulari online “Formulari de sol·licitud de participació als PREMIS INNOVACIÓ METROPOLITANA 2024“ entre el 15 de gener de 2024 i el 29 de febrer de 2024 ambdós inclosos.

Caldrà adjuntar al formulari online la documentació següent:

DNI/NIE

Còpia per les dues cares del DNI/NIE del titular de l’activitat en cas d’empresari individual o del representant legal de l’empresa en cas de persona jurídica.

Certificat de situació censal

Podeu aconseguir-lo a aquest enllaç amb data posterior de l’1 de gener de 2024.

Declaració responsable

Es podrà descarregar aquesta declaració responsable en aquest enllaç i caldrà adjuntar-la al formulari online (complimentada i signada digitalment pel titular de l’activitat en cas d’empresari individual o del representant legal de l’empresa en cas de persona jurídica).

Vídeo pitch de 3 minuts

Caldrà pujar un vídeo de 3 minuts com a màxim centrat en la proposta de valor a una plataforma web (ex. YouTube, Vimeo…) que permeti accedir al contingut mitjançant enllaç.  No cal obrir el contingut al públic. Es valorarà la brevetat, la concreció i la claredat per damunt de tot. En la categoria de Dones, serà imprescindible que la persona que representi al projecte en el vídeo i en les diferents etapes del procés de selecció i acte de lliurament, sigui una dona.

.

IMPORTANT:

Si tinguéssiu qualsevol dubte a l’hora d’omplir el formulari, podeu enviar un correu electrònic a premismetropolitans@procornella.cat o trucar al 93.474.80.42. 

No s’acceptarà la recepció de candidatures per cap altre mitjà que no sigui el formulari online.

L’enviament del formulari de sol·licitud en línia per a aquesta convocatòria de premis comporta l’acceptació de les bases i dels principis bàsics d’actuació dels usuaris de Procornellà.

Llistat seleccionats

Els 12 projectes empresarials finalistes que han superat la Segona Avaluació i es presentaran a l’acte de lliurament dels premis del 3 de juliol (on coneixerem els guanyadors) són:

– Categoria Indústria 4.0:

– Categoria Comerç i Turisme:

– Categoria Sostenibilitat i Descarbonització:

– Categoria de DONES:

Les empreses que van superar la Primera Avaluació van ser:

EMPRESA WEB
011h www.011h.com
AEROFYBERS www.aerofybers-technologies.com
ATOM H2 https://www.atomh2.com/
BCome https://bcome.biz/
beder https://beder.app/
Bia https://www.biapower.io/
Biyiud https://www.biyiud.eco/ca/
BlindStairs https://blindstairs.com/
Blockets www.blockets.net
Bumerang https://youbumerang.com
Circoolar www.circoolar.es
Cooling Photonics SL https://www.coolingphotonics.com/
DANA https://dana-app.com/
Dawa www.dawa.io
Diskover diskover.cat
Distinkt www.distinkt.tech
Droyz https://droyztoys.com/
HELLO MIMS WWW.HELLOMIMS.COM
Identify Travel https://www.identifytravel.app/
Jolt https://jolt-solutions.com/
Keybotic https://keybotic.com/
Live Fresh https://livefresh.org/
Methanol Reformer https://www.methanolreformer.com/
MyBeatCoach https://mybeatcoach.com/
ODISEIMUSIC https://odiseimusic.com/
Pack2Earth www.pack2earth.eco
Placenet https://placenet.app/
POWERBIM https://powerbim.com
Recovo https://recovo.co/
Re-pot market www.repotmarket.com
TAIMU https://taimu.eu/es/home-esp/
TRACKS CO2 https://tracksco2.com/
TTDo https://www.ttdo.tech/
Uobo www.uobo.es/ca
Virmedex http://www.virmedex.com
Vitala www.vitala.tech
Weylai Form SL www.mochicard.com
WHI-Institute www.whi-institute.com/my-mda/
YUMMINN https://yumminn.com/
Zenit https://zenitsolar.eu/ca/

Criteris d’avaluació

Descripció dels criteris

Potencial de negoci (màx.10 punts)

El criteri valora el grau d’identificació del problema/solució, el sector de l’activitat, segment de clients, el volum del mercat potencial, així com l’existència i coherència de les mètriques que demostrin la rendibilitat i l’escalabilitat del negoci. (EBITDA, CAC (cost d’adquisició de clients) i LTV (lifetime value), i altres mètriques pròpies del negoci).

Proposta de valor (màx.10 punts)

El criteri valora el grau de coneixement de la competència, i la diferenciació així com el grau d’identificació d’avantatges i beneficis de la proposta de valor

Innovació (màx.20 punts)

El criteri valora el grau d’innovació ( incremental, radical o disruptiva) per a la creació de la proposta de valor.

Impacte (màx.20 punts)

El criteri valora l’impacte del projecte en algun dels objectius generals plantejats a l’Agenda 2030 que donen resposta a reptes i valors socials , medi ambientals i/o econòmics. També valora l’existència i coherència de les mètriques que demostrin i mesurin aquest impacte.

Adequació de l’equip (màx.10 punts)

El criteri valora l’experiència, capacitat, visió i implicació de tots els perfils necessaris per al desenvolupament del projecte, ja sigui en l’equip promotor com en el complementari, així com l’existència d’un lideratge clar i definit.

Potencial de creixement de l’equip (màx.10 punts)

El criteri valora la capacitat de creixement de l’equip a tres anys vista i la seva argumentació (internacionalització, departamental, nous serveis, etc.).

Contingut (màx.10 punts)

El criteri valora la capacitat de síntesi (en el formulari i en les presentacions) per transmetre de manera clara els continguts que permetin valorar els criteris anteriorment esmentats.

Forma (màx.10 punts)

El criteri valora el projecte en general (primera avaluació) i la capacitat de comunicació verbal i no verbal del/s ponent/s (segona avaluació).

.

IMPORTANT:

Una vegada enviat el formulari de sol·licitud i la documentació, l’equip tècnic examinarà que les propostes rebudes s’ajustin al que es determina en les bases i, posteriorment, les candidatures seran considerades com a vàlides per al procés de selecció.

L’organització podrà demanar la documentació addicional que cregui convenient a tots els participants en qualsevol moment del procés de selecció.

Puntuació

100 punts en total

Calendari

IMPORTANT:

Omple el formulari al teu ritme!

Pots començar a omplir el formulari, tancar-lo i tornar en qualsevol moment utilitzant el teu correu electrònic i contrasenya.

No t’esperis a l’últim moment per enviar la teva sol·licitud, així evitaràs problemes tècnics o de saturació de la xarxa d’última hora.

En cas de dubte sobre qualsevol aspecte, pots trucar al 934 74 80 42 o contactar amb premismetropolitans@procornella.cat o demanar cita prèvia per aclarir els dubtes en una trucada agendada aquí.

FAQS (Preguntes freqüents)

1. Qui es pot presentar?

Es poden presentar persones físiques (empresaris individuals) o persones jurídiques (societats), en actiu i que:

 • Hagin iniciat la seva activitat empresarial entre l’01/01/2019 i el 31/12/2023. S’entendrà com a data d’inici de l’activitat la que consti com a data d’alta en el certificat de situació censal d’Hisenda de l’empresa participant.
 • Tinguin domicili social o fiscal a un municipi de  l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • Siguin innovadores i/o tecnològiques. Un projecte innovador és aquell que es basa en la introducció o millora significativa d’un producte (bé o servei), d’un procés, d’un nou mètode de comercialització o d’organització i que suposi un avantatge competitiu. Un projecte tecnològic és aquell que produeix un producte o servei nou o millorat derivat d’un procés de recerca i desenvolupament generador de valor afegit.

 • Estiguin en fase de comercialització del producte o servei. Han de disposar dels certificats, permisos i llicències necessaris per a la comercialització i haver facturat a clients).

En quedaran excloses:

 • Les empreses que no compleixen els requisits comuns o específics per categoria detallats a aquestes bases
 • Les empreses que presentin com a innovació productes de l’àmbit de les ciències de la salut sense certificat de producte sanitari (sempre que ho necessitin per la seva comercialització)
 • Les entitats del tercer sector (associacions, fundacions, etc.)
 • Les administracions públiques i ens dependents, tant si són de dret públic com de dret privat, i en aquest últim cas, sempre que la participació pública sigui igual o superior al 25%.
 • Les empreses participades per una gran empresa, associació o fundació en un percentatge igual o superior al 25% del seu capital social.
 • Les empreses guanyadores de les anteriors edicions dels Premis a la Innovació Empresarial Metropolitana.

2. Quines empreses no poden participar?

En quedaran excloses:

 • Les empreses que no compleixen els requisits comuns o específics per categoria detallats a aquestes bases
 • Les empreses que presentin com a innovació productes de l’àmbit de les ciències de la salut sense certificat de producte sanitari (sempre que ho necessitin per la seva comercialització)
 • Les entitats del tercer sector (associacions, fundacions, etc.)
 • Les administracions públiques i ens dependents, tant si són de dret públic com de dret privat, i en aquest últim cas, sempre que la participació pública sigui igual o superior al 25%.
 • Les empreses participades per una gran empresa, associació o fundació en un percentatge igual o superior al 25% del seu capital social.
 • Les empreses guanyadores de les anteriors edicions dels Premis a la Innovació Empresarial Metropolitana.

3. Em puc presentar si soc un autònom?

Sí, un autònom o un empresari individual pot presentar la seva candidatura. Cal que l’alta de l’activitat s’hagi produït entre l’01/01/2019 i el 31/12/2023.

4. Em puc presentar a més d’una categoria?

No, cada empresa ha d’escollir només una categoria de les quatre que hi ha:

 • Premi a la millor iniciativa empresarial liderada per Dones
 • Premi a la millor Iniciativa empresarial per a la Indústria 4.0
 • Premi a la millor Iniciativa empresarial per al Comerç i el Turisme
 • Premi a la millor Iniciativa empresarial de Sostenibilitat i Descarbonització

5. Puc presentar-me si només tinc una idea de negoci?

No, els premis son per a empreses que estiguin en fase de comercialització del seu producte o servei. És necessari aportar les dades de facturació.

6. És necessari tenir l’empresa ubicada a Cornellà?

No és necessari. Per poder presentar-te has de tenir domicili social o fiscal a qualsevol municipi de l’àrea metropolitana de Barcelona (llistat de municipis aquí).

7. Com puc presentar la meva candidatura?

Els interessats hauran de formular la inscripció entre el 15 de gener i el 29 de febrer a través del formulari que es troba a www.premismetropolitans.cat

8. A on em puc adreçar si tinc cap dubte o consulta?

Al Centre d’Empreses Procornellà disposem d’un servei d’assessorament per a emprenedors i empresaris. Pots trucar al 93.474 80 42 o enviar un correu a premismetropolitans@procornella.cat. Si tens qualsevol dubte de procediment o per omplir el formulari pots sol·licitar cita a aquest enllaç.

9. Quan puc trigar en omplir el formulari per participar?

En total, es triga com a màxim 1 hora. A continuació el detall del temps que es necessita:

 • Per realitzar l’alta d’usuari  a l’inici del formulari: 5 minuts
 • Omplir el formulari: 10-30 minuts
 • Gravació del vídeo de presentació: 5-15 minuts
 • Preparar i pujar la documentació: 5-10 minuts
 • TOTAL: 25-60 minuts aproximadament

NOTA: Tots els temps són aproximats suposant que la persona que presenta la sol.licitud i omple el formulari té amplis coneixements sobre l’empresa candidata.

10. Es pot presentar qualsevol iniciativa empresarial?

No, només es poden presentar iniciatives INNOVADORES I/O TECNOLÒGIQUES del sector de l’anomenada indústria 4.0, del sector comerç i turisme, sostenibles o liderades per dones que compleixin tots els requisits

Una iniciativa innovadora és aquella que es basa en la introducció o millora significativa d’un producte (bé o servei), d’un procés, d’un nou mètode de comercialització o d’organització i que suposi un avantatge competitiu.

Una iniciativa tecnològica és aquella que produeix un producte o servei nou o millorat derivat d’un procés de recerca i desenvolupament generador de valor afegit.

11. Puc presentar la meva candidatura si ja ho vaig fer a les anteriors edicions?

Sí, sempre que compleixis tots els requisits i que no hagis estat una de les empreses guanyadores de les anteriors edicions dels Premis a la Innovació Empresarial Metropolitana.

12. Puc presentar-me si soc una associació, fundació, etc.?

No. Quedaran excloses les entitats del tercer sector (associacions, fundacions, etc.), administracions públiques i ens dependents, tant si són de dret públic com de dret privat, i en aquest últim cas, sempre que la participació pública sigui igual o superior al 25%.

13. Puc participar si la meva empresa està participada per una altra empresa?

Si però quedaran excloses les empreses participades per una gran empresa en un percentatge igual o superior al 25% del seu capital social.

Promogut i finançat per:

VIDEO RESUM DELS PREMIS A LA INNOVACIÓ EMPRESARIAL METROPOLITANA 2023:

Call Now Button