Aquestes són algunes de les preguntes més freqüents que ens formulen els nostres emprenedors i empreses i que volem compartir amb vosaltres, per ajudar-vos a la consolidació dels vostres projectes.

Recordeu que al Centre d’Empreses PROCORNELLÀ us podem ampliar aquesta informació, i assessorar-vos de forma personalitzada i gratuïta per elaborar el vostre pla de viabilitat. Podeu omplir el formulari de la següent pàgina i et respondrem el més aviat possible!

Laboral (7)

Estic cobrant la prestació d’atur i vull muntar una empresa com a autònom. Com ho faig?

Tens tres opcions: la primera, demanar la capitalització de l’atur abans de donar-te d’alta d’autònom,  la segona donar-te d’alta i sol·licitar suspendre el cobrament de la teva prestació (per poder recuperar-la en els següents 5 anys si el negoci no et va bé i t’has de donar de baixa), i la tercera, donar-te d’alta i a la vegada  seguir cobrant l’atur durant els següents 9 mesos (o el temps que et quedi d’atur si és inferior a 9 mesos).

La capitalització et permet fer servir la prestació pendent de rebre per finançar la inversió del teu negoci, pagar les quotes d’autònom o ambdues coses a la vegada. S’ha de demanar sempre abans de donar-te d’alta d’autònom i hauràs de presentar un Pla de Viabilitat del teu negoci.

La suspensió de l’atur es una opció et permetrà reprendre el cobrament de l’atur que va quedar suspès, si un cop donat d’alta autònom no et va bé i t’has de donar de baixa. Aquesta baixa s’ha de produir com a molt durant els 5 anys següents. Si optes per aquesta alternativa, tens 15 dies després de donar-te d’alta d’autònom per demanar la suspensió i 15 dies des de la data de baixa d’autònom per demanar la represa.

Per últim, has de tenir en compte que la opció de poder seguir cobrant l’atur després de donar-te d’alta d’autònom, durant un màxim de 9 mesos o el temps que et quedi d’atur (si és menys de 9 mesos) s’ha de demanar en els 15 dies següents a l’alta d’autònom.

Totes les opcions tenen algunes limitacions, requisits i tràmits, per la qual cosa hauràs d’analitzar si poden ser d’aplicació en el teu cas.

Si vull contractar algú, quin tipus de contracte haig de fer?

Al començament, t’aconsellem que realitzis contractes laborals que et suposin poques despeses fixes i siguin flexibles per a adaptar-se a les necessitats del teu negoci. Tens fórmules como els contractes formatius, d’obra o servei o temporals, que et permeten cobrir necessitats puntuals i amb una durada determinada.

Però si la persona que vols contractar és necessària de forma estable, opta per contractes indefinits, que en moltes modalitats tenen menys costos de Seguretat Social.

Analitza bé quines són les teves necessitats i calcula sempre el cost laboral que et suposa aquesta contractació. Després revisa les teves finances i assegura’t de que pots assumir-ho durant el període en què tindràs contractada aquesta persona.

Quant em costarà contractar un treballador?

El cost de contractar un treballador no és només el sou que li pagaràs, sinó que inclou altres costos, el principal d’ells la cotització a la Seguretat Social. Aquest cost dependrà del tipus de contracte realitzat o de les bonificacions o reduccions que es puguin aplicar, però a grans trets suposa entre un 30% i un 37% addicional al sou.

A més, has de tenir en compte altres costos obligatoris o voluntaris, com per exemple assegurances, formació, prevenció de riscos, indemnitzacions, complements en cas de baixa mèdica, que s’apliquen segons els casos.

D’altra banda, et recomanem que a l’hora de negociar la retribució d’un treballador ho facis parlant de sou brut anual, ja que el sou que rebi en líquid aquest treballador dependrà no només de les pagues que li abonis, sinó també de la deducció a la seva nòmina de les seves cotitzacions a la Seguretat Social o de la retenció d’IRPF que se li apliqui, i que variarà per a cada empleat segons la seva situació familiar, entre d’altres aspectes.

Quin és el cost per a l’empresa de la Seguretat Social d’un treballador?

Per a calcular el cost de Seguretat Social d’un treballador per a l’empresa, hem de tenir en compte diferents conceptes.

El primer és el sou brut anual, a partir del qual calcularem el sou brut mensual, dividint l’anual per 12 mesos.

Sobre aquest sou brut mensual aplicarem els percentatges de les quotes de la Seguretat Social (contingències comuns, accidents de treball, Fogasa, atur, formació professional) que varien en funció de diferents variables (tipus de contracte, sector d’activitat…).

El total d’aquest percentatges sol ser d’entre un 30% i un 37% del sou brut d’aquest treballador, essent aquest el cost de Seguretat Social que haurà de cotitzar (pagar) mensualment l’empresa a la Seguretat Social per tenir aquest treballador.

Per tant és molt important estar ben assessorat per un professional, que enquadri correctament tots aquests conceptes i n’asseguri un càlcul i un compliment correcte de les nostres obligacions laborals i amb la Seguretat Social.

Quins requeriments s’exigeixen a un estranger per a poder treballar per compte propi o per compte aliè a Espanya?

Els estrangers majors d’edat han de disposar de la corresponent autorització administrativa prèvia per a poder exercir qualsevol activitat lucrativa, professional o laboral (per compte propi o per compte aliè) a Espanya.  

Els tipus d’autorització de treball que es poden obtenir a Espanya són diversos, depenent de molts factors, i cadascun té uns requisits específics. Els pots conèixer en detall mitjançant la informació disponible en aquest enllaç.

Però recorda que aquest règim no s’aplica als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeo o Suïssa, ni als nacionals de tercers Estats als quals, per raó de parentiu, els sigui d’aplicació el règim de lliure circulació de la Unió Europea (ciutadans de la Unió Europea i familiars nacionals de tercers països) ni als que els hi siguin d’aplicació els beneficis de la protecció internacional.

Quins passos haig de seguir si sóc estranger extracomunitari amb Permís de Treball per compte aliè i vull crear la meva empresa a Espanya?

Si tens residència permanent a Espanya, només has de complir amb els mateixos requisits que s’exigeixen a qualsevol ciutadà espanyol. Si no la tens, hauràs de sol.licitar la modificació del teu permís de treball per compte aliè per que sigui per compte propi. Per a això hauràs de presentar un pla d’empresa i complir amb un seguit de tràmits administratius en terminis concrets.

 

T’aconsellem que estudiïs en detall totes les condiciones i requisits que apareixen a la web del Ministeri de Treball (en aquest enllaç) i que busquis assessorament especialitzat tant per les gestions com per l’elaboració del pla de negoci.

Com es retribueix una baixa laboral i quin cost assumeix l’empresa?

Com es retribueix una baixa? Quin cost assumeix l’empresa?

Les empreses  freqüentment es troben en la situació del fet que un treballador/a causa baixa per incapacitat temporal o inicien un descans per maternitat/paternitat, veurem a continuació els tipus de baixes, la retribució del treballadors en aquest període i el cost per la empresa.

Les prestacions del treballador en període de baixa depenen directament de la base reguladora,  formada directament per les bases de cotització i del factor que les origina.

La Llei General de Seguretat Social estableix els següents percentatges  i el Conveni Col·lectiu aplicable pot millorar aquestes quanties,  sempre a càrrec de l’empresa.

RETRIBUCIÓ  INCAPACITAT TEMPORAL PER MALALTIA COMÚ O ACCIDENT NO LABORAL

Dies de baixa % mínim de retribució Qui assumeix el cost de la retribució
Dies 1 a 3 0 Excepte Acord Empresa/Conveni
Del 4 al 15 60% Empresa
Del 16 al 20 60% Seguretat Social/ pagament delegat
Del 21 endavant 75% Seguretat Social/pagament delegat

RETRIBUCIÓ  INCAPACITAT TEMPORAL PER ACCIDENT LABORAL /MALALTIA PROFESSIONAL

    Dies de baixa % mínim de retribució Qui assumeix el cost de la retribució
Dia de l’accident 100%  Empresa
Des de el 1r dia de baixa 75%  Mútua/ pagament delegat

 

Altres causes de suspensió del contracte:

PRESTACIÓ PER NAIXEMENT I CURA DEL MENOR (MATERNITAT/PATERNITAT)

    Dies de descans % mínim de retribució Qui assumeix el cost de la retribució
16 setmanes 100% Seguretat Social/pagament directe INSS

 

El cost d’una baixa per l’empresa és:

 • La part de la prestació desemborsada al treballador no recuperable de la Seguretat Social o la Mútua.
 • A totes les situacions exposades l’empresa ha de seguir cotitzant per el treballador, encara que el seu contracte estigui suspès, per tant, es mantenen els costos de Seguretat Social d’empresa, excepte en el casos de substitució de les baixes per maternitat/paternitat o malaltia /accident de les persones amb discapacitat, sempre que el substitut estigui inscrit a l’atur en el moment de la contractació.
 • En cas de substitució d’ una baixa per maternitat/paternitat amb una persona inscrita a l’atur l’empresa pot bonificar-se la quota de la Seguretat Social dels dos treballadors: el substitut i el substituït.
 • En cas de substitució d’una baixa (malaltia/accident) d’una persona amb discapacitat per una persona discapacitada inscrita a l’atur, l’empresa pot bonificar la quota a la Seguretat Social del substitut.

 

Si voleu resoldre dubtes, veniu al webinar del 20 de juliol de 12h a 12:45h on respondrem a la pregunta “Com es retribueix una baixa laboral i quin cost ha d’assumir l’empresa?” i podreu resoldre els vostres dubtes. Inscriu-te aquí.

 

 

Mercantil (4)

Es necessita advocat i procurador per a reclamar deutes a tercers?

Existeix un procediment, anomenat monitori, que permet a l’empresari interposar una reclamació judicial dels deutes pendents sense necessitat de comptar amb advocat ni procurador. No obstant això, s’ha de tenir present que per quanties superiors a 2.000 €, serà necessària la contractació d’advocat i procurador només en el cas que la part contrària s’oposi a la reclamació o bé s’hagi d’executar el seu patrimoni. En sentit contrari, l’empresari pot iniciar el procediment i finalitzar-lo, en tot cas i per sí sol, quan la quantia reclamada no supera els 2.000 euros. Cal tenir en compte que es tracta de processos breus i simples; per aquesta raó, la justificació de la petició ha d’anar força ben documentada (contractes signats, albarans, factures emeses, etc.). Per a tramitar aquesta reclamació, el creditor s’haurà d’adreçar personalment al jutjat de primera instància del domicili del deutor, mitjançant formulari específic per a aquesta comesa; tot expressant la seva identificació, la identificació del deutor, els motius pels quals s’interposa la reclamació i la quantitat que espera que li sigui satisfeta, en funció dels documents justificatius aportats.

Quina responsabilitat patrimonial tenen els socis de les societats de capital (S.L. o S.A.)?

La principal raó per a constituir una societat de capital sol ser la limitació de la responsabilitat dels socis al capital aportat. D’aquesta manera, hom s’assegura la separació del patrimoni personal i l’empresarial. Tanmateix, hi ha una sèrie de supòsits en què el soci –que no sigui membre de l’òrgan d’administració- pot arribar a respondre dels deutes de la societat amb el seu patrimoni personal:

a)      En cas de no comunicar al Registre Mercantil la situació d’unipersonalitat sobrevinguda: si un soci acumula el cent per cent de les accions degut a la transmissió de les accions o les participacions per part d’altres socis, ha de comunicar-ho en el termini de sis mesos al Registre Mercantil. En cas contrari, a partir d’aquest moment, els creditors podrien reclamar els deutes de la societat al soci únic.

b)      En cas de liquidació de la societat, si existeixen deutes pendents amb l’Agència Tributària: en aquest cas, els socis respondran amb la quota líquida percebuda després de la liquidació de la societat, però també amb les percepcions econòmiques dels dos anys anteriors que hagin reduït el patrimoni de l’empresa.

Es pot patentar, registrar o protegir una idea, un producte o servei?

En general, una idea que no té un desenvolupament pràctic no es pot patentar ni registrar. Sí que es pot patentar una invenció, però ha de suposar una novetat objectiva, tenir un caràcter tècnic i ha de contribuir al coneixement actual. La patent gaudirà d’una protecció de 20 anys. Per la seva banda, el model d’utilitat és una espècie de patent simplificada, perquè protegeix una nova configuració o estructura d’algun producte, sobre la que se’n deriva una utilitat o avantatge nou.

No obstant això, comptem amb més opcions per a protegir el nostre producte o servei:

 • Marca/nom comercial: És molt recomanable registrar la marca associada a la nostra empresa, productes o serveis (la denominació comercial, el logotip que usa per identificar-ho; fins i tot una melodia…). Aquesta protecció és de durada indefinida, però ha d’anar-se renovant cada deu anys. Sens dubte, aquesta serà una bona manera de diferenciar el nostre producte o servei, ja que podrà impedir que uns altres es facin conèixer amb el nostre nom o signes identificadors.
 • Dret d’autor: Segons la nostra legislació, la propietat intel·lectual és l’instrument adequat per protegir, per exemple, el software, on aquesta “obra” es protegeix per la mera creació. Si una persona física és la creadora, la protecció resultarà per tota la seva vida més 70 anys després de la seva defunció. Si els drets pertanyen originàriament a una persona jurídica (per exemple, perquè el software l’han desenvolupat treballadors d’una empresa), la protecció s’estén per 70 anys després de la divulgació.
 • Disseny industrial: si l’aparença del nostre producte és suficientment nova o original, podem provar el seu registre com a disseny industrial. Aquesta tutela té una durada de 5 anys, renovable per 4 vegades més (fins a 25 anys).
 • Secret industrial: Quan compartim amb tercers know howo informació sobre elements claus del nostre producte o servei, no oblidem incloure en tals relacions clàusules relatives a la confidencialitat i el secret professional, amb l’objectiu d’assegurar la confidencialitat entre les parts, evitar la divulgació d’informació valuosa o fins i tot perquè volem aconseguir la no concurrència de treballadors en un futur immediat.

Quins són els tràmits d’alta d’una empresa?

Per iniciar l’activitat empresarial has de constituir i donar d’alta una empresa.

Les formes jurídiques més habituals per començar l’activitat i els seus tràmits són:

 • EMPRESARI/A INDIVIDUAL:
 • Alta censal a l’Agència Tributària
 • Alta del promotor/a Seguretat Social

 

 • SOCIETAT LIMITADA:
 • Registre de nom al registre Mercantil Central
 • Estatuts de la societat
 • Notaria per elevar-lo a públic: escriptura
 • Impost Transmissions Patrimonials
 • Inscripció al Registre Mercantil provincial
 • Alta censal a l’Agència Tributària
 • Alta de l’administrador i/o socis treballadors a Seguretat Social

 

Aquests tràmits, que són imprescindibles per poder iniciar l’activitat, t’oferim fer-los gratuïtament des del  Punt PAE del Centre d’ Empreses. Es tracta d’un servei d’assessorament i  constitució d’empreses de forma telemàtica en un únic document que s’anomena DUE amb el consegüent estalvi de temps i de cost (les S.L.  pagaran només el cost de Notari i Registre amb aranzels reduïts).

Per tant, els avantatges del PAE són:

 • Honoraris gratuïts
 • Rapidesa
 • Reducció de taxes

No has d’oblidar altres tràmits que són:

 • Si tens local per a l’activitat: Llicència ambiental/obertura + Taxa de Residus >> es tramita a l’Ajuntament.
 • Registres sectorials: algunes activitats estan obligades a realitzar tràmits específics a l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat.
 • Si tens treballadors: Alta de l’empresa a la Seguretat Social, Comunicació d’obertura  de centre de treball a la Generalitat,  alta dels treballadors a la Seguretat Social i contractes dels treballadors al SOC/SEPE.

 

 

Creació (2)

Com pots saber si la teva empresa i/o el teu projecte és viable?

Tothom parla de la importància de conèixer la viabilitat d’una empresa en funcionament o d’un projecte empresarial, però no tothom sap com avaluar d’una manera objectiva si una empresa o un projecte és viable o no.

En termes estrictament econòmics i financers podríem dir que una empresa o projecte és viable si compleix els següents 3 requisits (s’han de complir alhora):

 1. Que la inversió que hagis de fer NO sigui mai superior al finançament de què disposes. Des del Centre d’Empreses aconsellem que l’endeutament extern no superi mai el 60% del total de la inversió i que totes les inversions es financin amb finançament a llarg termini. Abans de començar qualsevol inversió o negoci és fonamental conèixer l’import d’aquesta inversió i de les despeses inicials per calcular el finançament que necessitaràs. És un aspecte que es pot preveure en el pla d’inversió i finançament o balanç provisional de la teva empresa.
 2. Que els ingressos siguin MAJORS que les despeses (o iguals, si l’empresa no té ànim de lucre). Has de conèixer el teu punt d’equilibri (la xifra de vendes en que la teva empresa ni perd ni guanya, és a dir, cobreix totes les despeses), per tant, abans de començar a planificar els pressupostos de l’any següent és fonamental saber quant has de vendre per cobrir tant les despeses fixes com les variables. És un aspecte que es pot preveure en el compte de resultats provisional de la teva empresa.
 3. Que els cobraments siguin més alts que els pagaments (o iguals, si l’empresa no té ànim de lucre). Recorda que, un ingrés no és un cobrament ni una despesa és un pagament. És un aspecte fonamental que es pot preveure en el pla de tresoreria provisional de la teva empresa.

 

Hem fet una definició de viabilitat des del punt de vista purament econòmic i financer. No oblidem que hi ha altres tipus de viabilitats que hem de tenir en compte:

 1. Viabilitat comercial: que existeixi una clara orientació a client, suficient demanda disposada a pagar pel teu producte/servei i un posicionament clar respecte a la teva competència.
 2. Viabilitat legal: que existeixi un marc legal que doni cobertura a la meva empresa o idea (a vegades les normatives no s’adapten a temps a les idees de negoci innovadores i disruptives).
 3. Viabilitat tècnica: que sigui possible tècnicament la producció o prestació del servei. Els proveïdors et volen vendre? Existeix tecnologia per produir els productes o serveis que vols vendre? Tens capacitat productiva per assolir els teus objectius de venda?
 4. Viabilitat dels Recursos Humans: tenim el personal adequat? Tenim una organització adequada al negoci? Tenim un líder? Potser aquesta és la viabilitat MÉS important de totes. És fonamental que existeixin les persones adequades (en capacitats i actituds) a totes les àrees de l’empresa i en especial un líder que:

Planifiqui i tingui una visió clara dels objectius de l’empresa (a curt, mitjà i llarg termini), visió a la qual incorpori contínuament elements d’innovació, de digitalització i de retenció del talent.

Executi personalment o delegui a través de treballadors o col·laboradors que ho facin amb garanties i amb la mateixa visió estratègica i objectius de l’empresa.

Controli el que realitzen els seus treballadors o col.laboradors establint objectius, indicadors de control i seguiments de resultats qualitatius i quantitatius. No oblidem que el que no es pot mesurar, no es pot controlar.

Quins són els tràmits d’alta d’una empresa?

Per iniciar l’activitat empresarial has de constituir i donar d’alta una empresa.

Les formes jurídiques més habituals per començar l’activitat i els seus tràmits són:

 • EMPRESARI/A INDIVIDUAL:
 • Alta censal a l’Agència Tributària
 • Alta del promotor/a Seguretat Social

 

 • SOCIETAT LIMITADA:
 • Registre de nom al registre Mercantil Central
 • Estatuts de la societat
 • Notaria per elevar-lo a públic: escriptura
 • Impost Transmissions Patrimonials
 • Inscripció al Registre Mercantil provincial
 • Alta censal a l’Agència Tributària
 • Alta de l’administrador i/o socis treballadors a Seguretat Social

 

Aquests tràmits, que són imprescindibles per poder iniciar l’activitat, t’oferim fer-los gratuïtament des del  Punt PAE del Centre d’ Empreses. Es tracta d’un servei d’assessorament i  constitució d’empreses de forma telemàtica en un únic document que s’anomena DUE amb el consegüent estalvi de temps i de cost (les S.L.  pagaran només el cost de Notari i Registre amb aranzels reduïts).

Per tant, els avantatges del PAE són:

 • Honoraris gratuïts
 • Rapidesa
 • Reducció de taxes

No has d’oblidar altres tràmits que són:

 • Si tens local per a l’activitat: Llicència ambiental/obertura + Taxa de Residus >> es tramita a l’Ajuntament.
 • Registres sectorials: algunes activitats estan obligades a realitzar tràmits específics a l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat.
 • Si tens treballadors: Alta de l’empresa a la Seguretat Social, Comunicació d’obertura  de centre de treball a la Generalitat,  alta dels treballadors a la Seguretat Social i contractes dels treballadors al SOC/SEPE.

 

 

Financer (2)

Què haig de tenir en compte quan vagi a negociar un préstec amb el banc?

Per a aconseguir finançament, el primer que has de tenir en compte és que el teu projecte ha de ser viable. El prestador vol que li puguis tornar el capital que t’ha prestat, la qual cosa justificaràs mitjançant un Pla de Viabilitat, document en què, entre d’altres aspectes, explicaràs on invertiràs el capital i com i quan el retornaràs.

El següent criteri que has de tenir en compte es qui tornarà el préstec si no s’acompleix el Pla de Viabilitat. Per això se solen demanar garanties addicionals. Aquestes garanties poden ser diverses, però les més freqüents són la dels propis empresaris, tot i que cal tenir en compte que també existeixen avals d’entitats públiques.

En funció del risc que es determini en l’operació, canviaran les condicions del préstec, com el tipus d’interès o les garanties.

Què és una pòlissa de crèdit?

Una pòlissa de crèdit és un producte financer adequat per a cobrir desfasaments entre els cobraments i pagaments de l´empresa i, per tant, per a poder disposar de diners líquids en moments puntuals. A diferència del préstec (adreçat a cobrir inversions) la pòlissa consisteix en tenir disponible una quantitat de diners per a destinar-los a desfasaments puntuals entre cobraments i pagaments. Els costos que té una pòlissa són una comissió pel fet de constituir-la i un tipus d´interès a aplicar sobre la quantitat disposada (la que s’ha fet servir) i de vegades una comissió per la no disponibilitat.

Legalització (4)

Quins tràmits haig de fer per donar-me d’alta com a empresari individual (autònom)?

Per començar, t’has d’inscriure en el cens d’empresaris i professionals de l’Agència Tributaria (Hisenda). Després, has de donar-te d’alta en el Règim d’Autònoms a la Seguretat Social. Els dos tràmits són obligatoris.

Hi ha alguna situació on s’eximeix de l’obligació de donar-se d’alta com autònom, si bé ha d’analitzar-se si és una activitat habitual o no i si tens una altra font principals d’ingressos. Però són situacions excepcionals, que ha de valorar un expert, per la qual cosa et recomanem que t’assessoris bé.

A més, és possible que la teva activitat requereixi més tràmits específics, com registres (perquè la teva activitat tingui una regulació especial) o llicències com l’ambiental, si tens una oficina o local (que es tramita a l’Ajuntament).

En qualsevol cas, no oblidis que aquesta alta com a empresari individual es pot tramitar en els Punts d’Atenció a l’Emprenedor  http://portal.circe.es/es-ES/pait/Paginas/QueesunPAIT.aspx) de manera telemàtica i sense cost.

Pots trobar un Punt d’Atenció a l’Emprenedor en el nostre Centre d’Empreses.

Quant costa crear una societat?

El cost de constituir una Societat Limitada depèn de diferents factors (nombre de socis, aportacions que en fan, contractació de serveis d’assessorament per a aquest procés, etc.).

En qualsevol cas, quan aquesta constitució es tramita a través dels Punts d’Atenció a l’Emprenedor, (http://portal.circe.es/es-ES/pait/Paginas/QueesunPAIT.aspx) es poden aplicar aranzels reduïts. Per exemple, donar d’alta una Societat Limitada, amb un capital social de 3000 euros et suposarà un cost total al voltant de 150 ó 200 euros + IVA en concepte d’honoraris de notaria i registre mercantil (ja que el servei d’assessorament és gratuït).

Es pot patentar, registrar o protegir una idea, un producte o servei?

En general, una idea que no té un desenvolupament pràctic no es pot patentar ni registrar. Sí que es pot patentar una invenció, però ha de suposar una novetat objectiva, tenir un caràcter tècnic i ha de contribuir al coneixement actual. La patent gaudirà d’una protecció de 20 anys. Per la seva banda, el model d’utilitat és una espècie de patent simplificada, perquè protegeix una nova configuració o estructura d’algun producte, sobre la que se’n deriva una utilitat o avantatge nou.

No obstant això, comptem amb més opcions per a protegir el nostre producte o servei:

 • Marca/nom comercial: És molt recomanable registrar la marca associada a la nostra empresa, productes o serveis (la denominació comercial, el logotip que usa per identificar-ho; fins i tot una melodia…). Aquesta protecció és de durada indefinida, però ha d’anar-se renovant cada deu anys. Sens dubte, aquesta serà una bona manera de diferenciar el nostre producte o servei, ja que podrà impedir que uns altres es facin conèixer amb el nostre nom o signes identificadors.
 • Dret d’autor: Segons la nostra legislació, la propietat intel·lectual és l’instrument adequat per protegir, per exemple, el software, on aquesta “obra” es protegeix per la mera creació. Si una persona física és la creadora, la protecció resultarà per tota la seva vida més 70 anys després de la seva defunció. Si els drets pertanyen originàriament a una persona jurídica (per exemple, perquè el software l’han desenvolupat treballadors d’una empresa), la protecció s’estén per 70 anys després de la divulgació.
 • Disseny industrial: si l’aparença del nostre producte és suficientment nova o original, podem provar el seu registre com a disseny industrial. Aquesta tutela té una durada de 5 anys, renovable per 4 vegades més (fins a 25 anys).
 • Secret industrial: Quan compartim amb tercers know howo informació sobre elements claus del nostre producte o servei, no oblidem incloure en tals relacions clàusules relatives a la confidencialitat i el secret professional, amb l’objectiu d’assegurar la confidencialitat entre les parts, evitar la divulgació d’informació valuosa o fins i tot perquè volem aconseguir la no concurrència de treballadors en un futur immediat.

Quins són els tràmits d’alta d’una empresa?

Per iniciar l’activitat empresarial has de constituir i donar d’alta una empresa.

Les formes jurídiques més habituals per començar l’activitat i els seus tràmits són:

 • EMPRESARI/A INDIVIDUAL:
 • Alta censal a l’Agència Tributària
 • Alta del promotor/a Seguretat Social

 

 • SOCIETAT LIMITADA:
 • Registre de nom al registre Mercantil Central
 • Estatuts de la societat
 • Notaria per elevar-lo a públic: escriptura
 • Impost Transmissions Patrimonials
 • Inscripció al Registre Mercantil provincial
 • Alta censal a l’Agència Tributària
 • Alta de l’administrador i/o socis treballadors a Seguretat Social

 

Aquests tràmits, que són imprescindibles per poder iniciar l’activitat, t’oferim fer-los gratuïtament des del  Punt PAE del Centre d’ Empreses. Es tracta d’un servei d’assessorament i  constitució d’empreses de forma telemàtica en un únic document que s’anomena DUE amb el consegüent estalvi de temps i de cost (les S.L.  pagaran només el cost de Notari i Registre amb aranzels reduïts).

Per tant, els avantatges del PAE són:

 • Honoraris gratuïts
 • Rapidesa
 • Reducció de taxes

No has d’oblidar altres tràmits que són:

 • Si tens local per a l’activitat: Llicència ambiental/obertura + Taxa de Residus >> es tramita a l’Ajuntament.
 • Registres sectorials: algunes activitats estan obligades a realitzar tràmits específics a l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat.
 • Si tens treballadors: Alta de l’empresa a la Seguretat Social, Comunicació d’obertura  de centre de treball a la Generalitat,  alta dels treballadors a la Seguretat Social i contractes dels treballadors al SOC/SEPE.

 

 

Viabilitat i creixement (2)

Com pots saber si la teva empresa i/o el teu projecte és viable?

Tothom parla de la importància de conèixer la viabilitat d’una empresa en funcionament o d’un projecte empresarial, però no tothom sap com avaluar d’una manera objectiva si una empresa o un projecte és viable o no.

En termes estrictament econòmics i financers podríem dir que una empresa o projecte és viable si compleix els següents 3 requisits (s’han de complir alhora):

 1. Que la inversió que hagis de fer NO sigui mai superior al finançament de què disposes. Des del Centre d’Empreses aconsellem que l’endeutament extern no superi mai el 60% del total de la inversió i que totes les inversions es financin amb finançament a llarg termini. Abans de començar qualsevol inversió o negoci és fonamental conèixer l’import d’aquesta inversió i de les despeses inicials per calcular el finançament que necessitaràs. És un aspecte que es pot preveure en el pla d’inversió i finançament o balanç provisional de la teva empresa.
 2. Que els ingressos siguin MAJORS que les despeses (o iguals, si l’empresa no té ànim de lucre). Has de conèixer el teu punt d’equilibri (la xifra de vendes en que la teva empresa ni perd ni guanya, és a dir, cobreix totes les despeses), per tant, abans de començar a planificar els pressupostos de l’any següent és fonamental saber quant has de vendre per cobrir tant les despeses fixes com les variables. És un aspecte que es pot preveure en el compte de resultats provisional de la teva empresa.
 3. Que els cobraments siguin més alts que els pagaments (o iguals, si l’empresa no té ànim de lucre). Recorda que, un ingrés no és un cobrament ni una despesa és un pagament. És un aspecte fonamental que es pot preveure en el pla de tresoreria provisional de la teva empresa.

 

Hem fet una definició de viabilitat des del punt de vista purament econòmic i financer. No oblidem que hi ha altres tipus de viabilitats que hem de tenir en compte:

 1. Viabilitat comercial: que existeixi una clara orientació a client, suficient demanda disposada a pagar pel teu producte/servei i un posicionament clar respecte a la teva competència.
 2. Viabilitat legal: que existeixi un marc legal que doni cobertura a la meva empresa o idea (a vegades les normatives no s’adapten a temps a les idees de negoci innovadores i disruptives).
 3. Viabilitat tècnica: que sigui possible tècnicament la producció o prestació del servei. Els proveïdors et volen vendre? Existeix tecnologia per produir els productes o serveis que vols vendre? Tens capacitat productiva per assolir els teus objectius de venda?
 4. Viabilitat dels Recursos Humans: tenim el personal adequat? Tenim una organització adequada al negoci? Tenim un líder? Potser aquesta és la viabilitat MÉS important de totes. És fonamental que existeixin les persones adequades (en capacitats i actituds) a totes les àrees de l’empresa i en especial un líder que:

Planifiqui i tingui una visió clara dels objectius de l’empresa (a curt, mitjà i llarg termini), visió a la qual incorpori contínuament elements d’innovació, de digitalització i de retenció del talent.

Executi personalment o delegui a través de treballadors o col·laboradors que ho facin amb garanties i amb la mateixa visió estratègica i objectius de l’empresa.

Controli el que realitzen els seus treballadors o col.laboradors establint objectius, indicadors de control i seguiments de resultats qualitatius i quantitatius. No oblidem que el que no es pot mesurar, no es pot controlar.

Què és el punt mort?

El punt mort ens indica les vendes que hem de fer per que la nostra empresa no obtingui ni beneficis ni pèrdues, és a dir, el punt en el que ingressem el mateix que gastem.

Benefici = Ingressos Totals – Costos Totals
Per calcular-ho hem de conèixer les nostres despeses fixes (les despeses que es tenen independentment del volum de vendes que tinguem i que tindrem encara que no venguéssim res, per ex. lloguer), el marge comercial (que depenen del volum de vendes realitzades, per ex. compres) i l’import de les vendes. Hem de fer servir el següent càlcul:

Punt Mort= Despeses Fixes / Marge Comercial en ‰
És vital calcular-lo per a conèixer la viabilitat del projecte que tenim entre mans. Si el resultat és que no podrem fer les vendes suficients per a poder cobrir les despeses fixes, llavors el projecte no serà viable. El càlcul del punt mort sorgeix de la informació que s’obté al realitzar el pla d’empresa i és un dels elements més importants que se’n extreu.

Allotjament (3)

Quins avantatges suposa estar instal·lat en un Viver d’Empreses?

El fet d’instal·lar-te en un Viver d’empreses et proporciona molts avantatges com:

 • Poder reduir les despeses d’instal·lació de la teva empresa, ja que l’espai en disposa de les infraestructures, subministraments i llicències corresponents i que ja no hauràs de gestionar
 • Tenir una reducció de les despeses corrents, perquè s’inclouen en el preu del lloguer els serveis de recepció, sales de reunió, espais comuns (com zones pel descans, menjador, vending, banys), manteniment bàsic, neteja i climatització. També tens la possibilitat de llogar sales de formació o disposar de serveis de reprografia entre d’altres.
 • Accedir als serveis de gestoria bonificats que ofereix el Centre, amb un equip d’especialistes que t’assessoraran en temes laborals, comptables, fiscals, financers i mercantils per a la posada en marxa i gestió de la teva empresa.
 • Gaudir d’un assessorament i suport tècnic gratuït per a ajudar-te en la creació i consolidació de la teva idea de negoci.
 • Participar en les activitats de networking i de forment de la col·laboració entre les empreses del Centre i amb les empreses de Cornellà.
 • Rebre formació permanent en temes d’interès per a les empreses.

Quin tipus d’allotjament al Centre és el més adient per a la meva empresa?

L’allotjament més adient és el que cobreix les nostres necessitats amb el mínim de despeses. Per això, al Centre d’Empreses trobaràs diferents modalitats, com:

 • La domiciliació bàsica, adequada per a empreses que necessitin un domicili fiscal i un lloc on domiciliar el correu postal (i que inclou 2 hores al mes de sales de reunions).
 • L’oficina virtual, adient per a empreses que, a més de necessitar un domicili fiscal i un lloc per a domiciliar el correu postal, necessitin un lloc per a rebre paqueteria i  trucades (ideal per a empreses que estan més temps fora que a la oficina i que no necessiten tenir la despesa d’un espai físic que no utilitzarà a temps complert.
 • El coworking, orientada a aquells que necessiten un petit espai de treball (taula, cadira i armari) i volen estar en contacte amb altres empreses amb les que podrien col·laborar i fer sinèrgies. Ideal per a freelance que no vulguin treballar a casa, ja que els ajuda a separar la vida personal de la professional.
 • El despatx, per a empreses que necessiten un espai físic i privat però que a més volen estar envoltats d’altres empreses en procés de creació i consolidació amb les quals poder compartir experiències, trobar sinèrgies o col·laborar aprofitant els espais comuns del Centre.
 • La nau, per a empreses que necessiten un espai per a realitzar un procés d’assemblatge i/o emmagatzematge.

Totes les opcions tenen en comú el poder beneficiar-te del suport dels tècnics especialitats en creació i gestió d’empreses per ajudar-te a començar i fer créixer la teva empresa.

Què és el coworking?

El coworking et permet disposar d’un petit espai (taula, cadira i armari) en un despatx compartit per empreses de nova creació o consolidades. És una bona solució per a una empresa que comença o que vol reduir despeses. Però és molt més que un espai, és un entorn ideal per a la interrelació empresarial, per a desenvolupar i fer créixer projectes, compartint experiències amb altres emprenedors, fer contactes i gaudir d’un suport tècnic ofert pel Centre. A més, es una forma de tenir un espai de treball fora del teu domicili, a baix cost i que et permetrà separar l’entorn personal del laboral.

Màrqueting i vendes (3)

Què tenir en compte per desenvolupar una estratègia de vendes B2B

El negoci B2B (business to business), és aquell en què una empresa ven els seus productes a una altra empresa i no directament a un consumidor final. La venda és complexa, llarga i costosa i el client es mou per una necessitat raonada.

Per a desenvolupar una estratègia de vendes B2B hem de saber:

Qui és el nostre client potencial (segment i tipologia): Les compres es fan “en equip”. Cada membre juga un rol diferent en el procés de compra. Un CRM ajuda a personalitzar l’estratègia i accions a seguir amb cada contacte dins de l’empresa.

On busquen els nostres clients potencials informació de la nostra empresa, serveis o productes: El comprador controla una part del procés de venda. S’ha de dissenyar una estratègia de màrqueting multicanal (en web, xarxes socials, seminaris, esdeveniments o altres canals que fan servir els clients per cercar informació) i tenir en compte a prescriptors, consultors, analistes, venedors, distribuïdors que també informen els clients.

Quina necessitat ha de resoldre el comprador, per què ens compra: Així comprendrem com percep el comprador la nostra proposta de valor. Cal fer visibles els beneficis que aporta el nostre producte o servei a cada membre de l’equip comprador, especialment els que ens diferencien de la competència.

Quin contingut hem de donar als compradors en cada moment: Una infografia en la fase de descobriment, un document tècnic per un desenvolupador, presentacions corporatives, fullets, vídeos…

Quan: Els clients potencials tenen necessitats diferents en cada etapa del procés. Dissenyarem el nostre “embut” o “funnel” de vendes, entenent el context del comprador, les preguntes a fer en cada etapa i les mètriques per saber l’èxit de les nostres accions. Cal conèixer què fa que el comprador passi a la següent etapa i si hi ha barreres que ho impedeixin.

Què és un pla de màrqueting i per què és important

El pla de màrqueting és un document intern de l’empresa que descriu l’estratègia comercial i promocional del negoci i els detalls tàctics (objectius, plans d’acció i costos).Conté els quatre pilars bàsics del màrqueting: Clients, Costos, Conveniència (canal) i Comunicació. Va més enllà d’un pla de difusió.

Permet reflexionar sobre la proposta de valor (allò que fa única la teva empresa) i com transmetre-la a les audiències (clients, socis, inversors, etc.) mitjançant els millors canals.

És una eina essencial per a l’empresa, perquè és el full de ruta del negoci. Pensar en accions comercials i de promoció és clau per ser competitiu, i definir les estratègies de màrqueting amb anticipació farà funcionar millor el negoci i que els esforços fets siguin més proactius, coordinats i rendibles.

Un pla de màrqueting no és un document estàtic. Necessita canviar i evolucionar a mesura que creix el negoci o canvien les tendències de mercat.

Com es tria un nom de marca?

El nom és el primer que s’esmenta quan es parla de l’empresa. Si s’entén bé, facilita que els clients trobin la web, i incrementa l’eficiència de les accions de màrqueting perquè es recorda amb facilitat.

Ha de ser:

 • Descriptiu: amb significat en el teu mercat, que permeti identificar de què tracta el teu negoci i quin benefici directe li dona als teus clients. A més és més fàcil de recordar
 • Específic: ajudarà a diferenciar-te.
 • Perdurable: pensant en el llarg termini, que serà per sempre i per sobre de modes o tendències o canvis.
 • Que no limiti (al·lusió geogràfica, segment…) per a futures expansions
 • Fàcil de llegir i pronunciar, ha de sonar bé i ser  fàcil de lletrejar, sense saltar lletres o paraules, millor si no fas servir inicials. Pots provar amb compostos que comencin amb la mateixa lletra però no repetició de sons
 • Entre 3 i 7 lletres i màxim 3 síl.labes
 • Diferent, únic i a poder ser conjugable (convertible en verb)