Existeix un procediment, anomenat monitori, que permet a l’empresari interposar una reclamació judicial dels deutes pendents sense necessitat de comptar amb advocat ni procurador. No obstant això, s’ha de tenir present que per quanties superiors a 2.000 €, serà necessària la contractació d’advocat i procurador només en el cas que la part contrària s’oposi a la reclamació o bé s’hagi d’executar el seu patrimoni. En sentit contrari, l’empresari pot iniciar el procediment i finalitzar-lo, en tot cas i per sí sol, quan la quantia reclamada no supera els 2.000 euros. Cal tenir en compte que es tracta de processos breus i simples; per aquesta raó, la justificació de la petició ha d’anar força ben documentada (contractes signats, albarans, factures emeses, etc.). Per a tramitar aquesta reclamació, el creditor s’haurà d’adreçar personalment al jutjat de primera instància del domicili del deutor, mitjançant formulari específic per a aquesta comesa; tot expressant la seva identificació, la identificació del deutor, els motius pels quals s’interposa la reclamació i la quantitat que espera que li sigui satisfeta, en funció dels documents justificatius aportats.

[:CA]Publicat a:[:es]Publicado en: Mercantil