La principal raó per a constituir una societat de capital sol ser la limitació de la responsabilitat dels socis al capital aportat. D’aquesta manera, hom s’assegura la separació del patrimoni personal i l’empresarial. Tanmateix, hi ha una sèrie de supòsits en què el soci –que no sigui membre de l’òrgan d’administració- pot arribar a respondre dels deutes de la societat amb el seu patrimoni personal:

a)      En cas de no comunicar al Registre Mercantil la situació d’unipersonalitat sobrevinguda: si un soci acumula el cent per cent de les accions degut a la transmissió de les accions o les participacions per part d’altres socis, ha de comunicar-ho en el termini de sis mesos al Registre Mercantil. En cas contrari, a partir d’aquest moment, els creditors podrien reclamar els deutes de la societat al soci únic.

b)      En cas de liquidació de la societat, si existeixen deutes pendents amb l’Agència Tributària: en aquest cas, els socis respondran amb la quota líquida percebuda després de la liquidació de la societat, però també amb les percepcions econòmiques dels dos anys anteriors que hagin reduït el patrimoni de l’empresa.

[:CA]Publicat a:[:es]Publicado en: Mercantil