El punt mort ens indica les vendes que hem de fer per que la nostra empresa no obtingui ni beneficis ni pèrdues, és a dir, el punt en el que ingressem el mateix que gastem.

Benefici = Ingressos Totals – Costos Totals
Per calcular-ho hem de conèixer les nostres despeses fixes (les despeses que es tenen independentment del volum de vendes que tinguem i que tindrem encara que no venguéssim res, per ex. lloguer), el marge comercial (que depenen del volum de vendes realitzades, per ex. compres) i l’import de les vendes. Hem de fer servir el següent càlcul:

Punt Mort= Despeses Fixes / Marge Comercial en ‰
És vital calcular-lo per a conèixer la viabilitat del projecte que tenim entre mans. Si el resultat és que no podrem fer les vendes suficients per a poder cobrir les despeses fixes, llavors el projecte no serà viable. El càlcul del punt mort sorgeix de la informació que s’obté al realitzar el pla d’empresa i és un dels elements més importants que se’n extreu.

[:CA]Publicat a:[:es]Publicado en: Viabilitat i creixement