Una pòlissa de crèdit és un producte financer adequat per a cobrir desfasaments entre els cobraments i pagaments de l´empresa i, per tant, per a poder disposar de diners líquids en moments puntuals. A diferència del préstec (adreçat a cobrir inversions) la pòlissa consisteix en tenir disponible una quantitat de diners per a destinar-los a desfasaments puntuals entre cobraments i pagaments. Els costos que té una pòlissa són una comissió pel fet de constituir-la i un tipus d´interès a aplicar sobre la quantitat disposada (la que s’ha fet servir) i de vegades una comissió per la no disponibilitat.

[:CA]Publicat a:[:es]Publicado en: Financer