Els estrangers majors d’edat han de disposar de la corresponent autorització administrativa prèvia per a poder exercir qualsevol activitat lucrativa, professional o laboral (per compte propi o per compte aliè) a Espanya.  

Els tipus d’autorització de treball que es poden obtenir a Espanya són diversos, depenent de molts factors, i cadascun té uns requisits específics. Els pots conèixer en detall mitjançant la informació disponible en aquest enllaç.

Però recorda que aquest règim no s’aplica als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeo o Suïssa, ni als nacionals de tercers Estats als quals, per raó de parentiu, els sigui d’aplicació el règim de lliure circulació de la Unió Europea (ciutadans de la Unió Europea i familiars nacionals de tercers països) ni als que els hi siguin d’aplicació els beneficis de la protecció internacional.

[:CA]Publicat a:[:es]Publicado en: Laboral