Al Viver d’Empreses tenim disponible, despatxos i espais de coworking lliures per a empreses de nova creació (de 0 a 6 anys des de l’alta censal).

Podeu veure les diferents bonificacions segons cada modalitat en el següent quadre (preus sense IVA):

BONIFICAT: Emprenedors domiciliats a Cornellà de Llobregat i alta censal de menys de 2 anys

Quota 2 primers anys d’estada o des de l’alta censal

Despatxos Primer any alta censal A partir any alta censal
12,50 m2 INTERIOR   1-C 76,87 €/mes 144,17 €/mes
8,11 m2 INTERIOR    6 49,87€/mes 117,17 €/mes

Coworking

Quota 6 primers mesos Quota 18 mesos següents
0,00 €/mes 53,17 €/mes

SENSE BONIFICAR: Emprenedors no domiciliats a Cornellà de Llobregat o domiciliats a Cornellà amb alta censal superior a 2 anys:

Quota

Despatxos    Nº Primer any alta censal A partir any alta censal
12,50 m2 INTERIOR 1-C 153,75 €/mes 221,05 €/mes
8,11 m2 INTERIOR    6 99,75 €/mes 167,05 €/mes

Coworking

Quota
COWORKING 106,35 €/mes