ELS AUTÒNOMS TENEN ATUR?

Els treballadors autònoms no compten amb una prestació d’atur com els treballadors en règim general, però sí poden gaudir voluntàriament d’un sistema de protecció quan cessen la seva activitat per causes alienes a la seva voluntat.

 

Els requisits per a accedir-hi són els següents:

 •  Estar afiliat i en situació d’alta al Règim de Treballadors Autònoms, cotitzant per aquesta contingència (pagant un 2,2% addicional sobre la base)
 • Tenir cobert el període mínim de cotització
 • Trobar-se en situació legal de cessament d’activitat
 • No haver complert l’edat de jubilació
 • Trobar-se al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

 

Com s’arriba a estar en situació legal de cessament d’activitat?

 •  Per pèrdues de l’exercici en comparació amb l’exercici immediatament anterior (s’han d’acreditar amb documents de caràcter comptable, professional, fiscal o administratiu).
 • Per execucions judicials per cobrar de deutes reconeguts pels òrgans judicials que comportin, almenys, el 40% dels ingressos de l’activitat.
 • Declaració de concurs de creditors.
 • Per força major
 • Per causes de violència de gènere.
 • Per divorci, quan l’ex cònjuge és el titular de l’activitat empresarial.
 • En el cas dels autònoms dependents, la finalització del contracte.

 

Què inclou el sistema de protecció?

 • Prestació econòmica
 • Abonament de la cotització de Seguretat Social del treballador autònom, per contingències comuns.
 • Mesures de formació, orientació professional i promoció de l’activitat emprenedora.

 

Durada de la prestació:

Va en funció del període cotitzat, tal i com especifica la següent taula:

De 12 a 17 mesos cotitzats 2 mesos de protecció
De 18 a 23 mesos cotitzats 3 mesos de protecció (4 pels majors de 60 anys)
De 24 a 29 mesos cotitzats 4 mesos de protecció (6 pels majors de 60 anys)
De 30 a 35 mesos cotitzats 5 mesos de protecció (8 pels majors de 60 anys)
De 36 a 42 mesos cotitzats 6 mesos de protecció (10 pels majors de 60 anys)
De 43 a 47 mesos cotitzats 8 mesos de protecció (12 pels majors de 60 anys)
De 48 en endavant 12 mesos de protecció

 

Com es calcula l’import de la prestació?

En general, aplicant el 70% de la base reguladora, que serà la mitjana de les bases per les quals s’hagués cotitzat durant els dotze mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de cessament.

Si vols saber més, pots inscriure’t al seminari sobre Alta i obligacions del treballador autònom del proper dijous 19 d’abril, de 10h a 14h: més informació en aquest enllaç.

 

Daniel Broto

Tècnic jurídic-mercantil del Centre d’Empreses

 

 

Compartir