Aquestes són algunes de les preguntes més freqüents que ens formulen els nostres emprenedors i empreses i que volem compartir amb vosaltres, per ajudar-vos a la consolidació dels vostres projectes.

Recordeu que al Centre d’Empreses PROCORNELLÀ us podem ampliar aquesta informació, i assessorar-vos de forma personalitzada i gratuïta per elaborar el vostre pla de viabilitat. Podeu omplir el formulari de la següent pàgina i et respondrem el més aviat possible!

Laboral (6)

Estic cobrant la prestació d’atur i vull muntar una empresa com a autònom. Com ho faig?

Tens tres opcions: la primera, demanar la capitalització de l’atur abans de donar-te d’alta d’autònom,  la segona donar-te d’alta i sol·licitar suspendre el cobrament de la teva prestació (per poder recuperar-la en els següents 5 anys si el negoci no et va bé i t’has de donar de baixa), i la tercera, donar-te d’alta i a la vegada  seguir cobrant l’atur durant els següents 9 mesos (o el temps que et quedi d’atur si és inferior a 9 mesos).

La capitalització et permet fer servir la prestació pendent de rebre per finançar la inversió del teu negoci, pagar les quotes d’autònom o ambdues coses a la vegada. S’ha de demanar sempre abans de donar-te d’alta d’autònom i hauràs de presentar un Pla de Viabilitat del teu negoci.

La suspensió de l’atur es una opció et permetrà reprendre el cobrament de l’atur que va quedar suspès, si un cop donat d’alta autònom no et va bé i t’has de donar de baixa. Aquesta baixa s’ha de produir com a molt durant els 5 anys següents. Si optes per aquesta alternativa, tens 15 dies després de donar-te d’alta d’autònom per demanar la suspensió i 15 dies des de la data de baixa d’autònom per demanar la represa.

Per últim, has de tenir en compte que la opció de poder seguir cobrant l’atur després de donar-te d’alta d’autònom, durant un màxim de 9 mesos o el temps que et quedi d’atur (si és menys de 9 mesos) s’ha de demanar en els 15 dies següents a l’alta d’autònom.

Totes les opcions tenen algunes limitacions, requisits i tràmits, per la qual cosa hauràs d’analitzar si poden ser d’aplicació en el teu cas.

Si vull contractar algú, quin tipus de contracte haig de fer?

Al començament, t’aconsellem que realitzis contractes laborals que et suposin poques despeses fixes i siguin flexibles per a adaptar-se a les necessitats del teu negoci. Tens fórmules como els contractes formatius, d’obra o servei o temporals, que et permeten cobrir necessitats puntuals i amb una durada determinada.

Però si la persona que vols contractar és necessària de forma estable, opta per contractes indefinits, que en moltes modalitats tenen menys costos de Seguretat Social.

Analitza bé quines són les teves necessitats i calcula sempre el cost laboral que et suposa aquesta contractació. Després revisa les teves finances i assegura’t de que pots assumir-ho durant el període en què tindràs contractada aquesta persona.

Quant em costarà contractar un treballador?

El cost de contractar un treballador no és només el sou que li pagaràs, sinó que inclou altres costos, el principal d’ells la cotització a la Seguretat Social. Aquest cost dependrà del tipus de contracte realitzat o de les bonificacions o reduccions que es puguin aplicar, però a grans trets suposa entre un 30% i un 37% addicional al sou.

A més, has de tenir en compte altres costos obligatoris o voluntaris, com per exemple assegurances, formació, prevenció de riscos, indemnitzacions, complements en cas de baixa mèdica, que s’apliquen segons els casos.

D’altra banda, et recomanem que a l’hora de negociar la retribució d’un treballador ho facis parlant de sou brut anual, ja que el sou que rebi en líquid aquest treballador dependrà no només de les pagues que li abonis, sinó també de la deducció a la seva nòmina de les seves cotitzacions a la Seguretat Social o de la retenció d’IRPF que se li apliqui, i que variarà per a cada empleat segons la seva situació familiar, entre d’altres aspectes.

Quin és el cost per a l’empresa de la Seguretat Social d’un treballador?

Per a calcular el cost de Seguretat Social d’un treballador per a l’empresa, hem de tenir en compte diferents conceptes.

El primer és el sou brut anual, a partir del qual calcularem el sou brut mensual, dividint l’anual per 12 mesos.

Sobre aquest sou brut mensual aplicarem els percentatges de les quotes de la Seguretat Social (contingències comuns, accidents de treball, Fogasa, atur, formació professional) que varien en funció de diferents variables (tipus de contracte, sector d’activitat…).

El total d’aquest percentatges sol ser d’entre un 30% i un 37% del sou brut d’aquest treballador, essent aquest el cost de Seguretat Social que haurà de cotitzar (pagar) mensualment l’empresa a la Seguretat Social per tenir aquest treballador.

Per tant és molt important estar ben assessorat per un professional, que enquadri correctament tots aquests conceptes i n’asseguri un càlcul i un compliment correcte de les nostres obligacions laborals i amb la Seguretat Social.

Quins requeriments s’exigeixen a un estranger per a poder treballar per compte propi o per compte aliè a Espanya?

Els estrangers majors d’edat han de disposar de la corresponent autorització administrativa prèvia per a poder exercir qualsevol activitat lucrativa, professional o laboral (per compte propi o per compte aliè) a Espanya.  

Els tipus d’autorització de treball que es poden obtenir a Espanya són diversos, depenent de molts factors, i cadascun té uns requisits específics. Els pots conèixer en detall mitjançant la informació disponible en aquest enllaç.

Però recorda que aquest règim no s’aplica als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeo o Suïssa, ni als nacionals de tercers Estats als quals, per raó de parentiu, els sigui d’aplicació el règim de lliure circulació de la Unió Europea (ciutadans de la Unió Europea i familiars nacionals de tercers països) ni als que els hi siguin d’aplicació els beneficis de la protecció internacional.

Quins passos haig de seguir si sóc estranger extracomunitari amb Permís de Treball per compte aliè i vull crear la meva empresa a Espanya?

Si tens residència permanent a Espanya, només has de complir amb els mateixos requisits que s’exigeixen a qualsevol ciutadà espanyol. Si no la tens, hauràs de sol.licitar la modificació del teu permís de treball per compte aliè per que sigui per compte propi. Per a això hauràs de presentar un pla d’empresa i complir amb un seguit de tràmits administratius en terminis concrets.

 

T’aconsellem que estudiïs en detall totes les condiciones i requisits que apareixen a la web del Ministeri de Treball (en aquest enllaç) i que busquis assessorament especialitzat tant per les gestions com per l’elaboració del pla de negoci.

Mercantil (2)

Es necessita advocat i procurador per a reclamar deutes a tercers?

Existeix un procediment, anomenat monitori, que permet a l’empresari interposar una reclamació judicial dels deutes pendents sense necessitat de comptar amb advocat ni procurador. No obstant això, s’ha de tenir present que per quanties superiors a 2.000 €, serà necessària la contractació d’advocat i procurador només en el cas que la part contrària s’oposi a la reclamació o bé s’hagi d’executar el seu patrimoni. En sentit contrari, l’empresari pot iniciar el procediment i finalitzar-lo, en tot cas i per sí sol, quan la quantia reclamada no supera els 2.000 euros. Cal tenir en compte que es tracta de processos breus i simples; per aquesta raó, la justificació de la petició ha d’anar força ben documentada (contractes signats, albarans, factures emeses, etc.). Per a tramitar aquesta reclamació, el creditor s’haurà d’adreçar personalment al jutjat de primera instància del domicili del deutor, mitjançant formulari específic per a aquesta comesa; tot expressant la seva identificació, la identificació del deutor, els motius pels quals s’interposa la reclamació i la quantitat que espera que li sigui satisfeta, en funció dels documents justificatius aportats.

Quina responsabilitat patrimonial tenen els socis de les societats de capital (S.L. o S.A.)?

La principal raó per a constituir una societat de capital sol ser la limitació de la responsabilitat dels socis al capital aportat. D’aquesta manera, hom s’assegura la separació del patrimoni personal i l’empresarial. Tanmateix, hi ha una sèrie de supòsits en què el soci –que no sigui membre de l’òrgan d’administració- pot arribar a respondre dels deutes de la societat amb el seu patrimoni personal:

a)      En cas de no comunicar al Registre Mercantil la situació d’unipersonalitat sobrevinguda: si un soci acumula el cent per cent de les accions degut a la transmissió de les accions o les participacions per part d’altres socis, ha de comunicar-ho en el termini de sis mesos al Registre Mercantil. En cas contrari, a partir d’aquest moment, els creditors podrien reclamar els deutes de la societat al soci únic.

b)      En cas de liquidació de la societat, si existeixen deutes pendents amb l’Agència Tributària: en aquest cas, els socis respondran amb la quota líquida percebuda després de la liquidació de la societat, però també amb les percepcions econòmiques dels dos anys anteriors que hagin reduït el patrimoni de l’empresa.

Creació (1)

Com puc saber si el meu projecte és viable?

Per saber si el teu projecte és viable, ha de complir aquestes condicions:

 1. En el pla d’inversió i finançament o balanç: que la inversió que hagis de fer  sigui d’un import igual al finançament de què disposes. S’aconsella tenir un màxim d’endeutament del 60% (és a dir, que mínim un 40% siguin fons propis)
 2. En el compte de resultats: que els ingressos siguin majors que les despeses. Has de conèixer el teu punt d’equilibri (la xifra de vendes en què l’empresa ni perd ni guanya, és a dir, cobreix totes les seves despeses), per tant, has de saber quant has de vendre per cobrir tant les despeses fixes com les variables.
 3. En el pla de tresoreria: que els cobraments siguin més alts que els pagaments. I recorda, que un ingrés no és un cobrament ni una despesa un pagament.

Financer (3)

Què haig de tenir en compte quan vagi a negociar un préstec amb el banc?

Per a aconseguir finançament, el primer que has de tenir en compte és que el teu projecte ha de ser viable. El prestador vol que li puguis tornar el capital que t’ha prestat, la qual cosa justificaràs mitjançant un Pla de Viabilitat, document en què, entre d’altres aspectes, explicaràs on invertiràs el capital i com i quan el retornaràs.

El següent criteri que has de tenir en compte es qui tornarà el préstec si no s’acompleix el Pla de Viabilitat. Per això se solen demanar garanties addicionals. Aquestes garanties poden ser diverses, però les més freqüents són la dels propis empresaris, tot i que cal tenir en compte que també existeixen avals d’entitats públiques.

En funció del risc que es determini en l’operació, canviaran les condicions del préstec, com el tipus d’interès o les garanties.

Què és una pòlissa de crèdit?

Una pòlissa de crèdit és un producte financer adequat per a cobrir desfasaments entre els cobraments i pagaments de l´empresa i, per tant, per a poder disposar de diners líquids en moments puntuals. A diferència del préstec (adreçat a cobrir inversions) la pòlissa consisteix en tenir disponible una quantitat de diners per a destinar-los a desfasaments puntuals entre cobraments i pagaments. Els costos que té una pòlissa són una comissió pel fet de constituir-la i un tipus d´interès a aplicar sobre la quantitat disposada (la que s’ha fet servir) i de vegades una comissió per la no disponibilitat.

Com puc saber si el meu projecte és viable?

Per saber si el teu projecte és viable, ha de complir aquestes condicions:

 1. En el pla d’inversió i finançament o balanç: que la inversió que hagis de fer  sigui d’un import igual al finançament de què disposes. S’aconsella tenir un màxim d’endeutament del 60% (és a dir, que mínim un 40% siguin fons propis)
 2. En el compte de resultats: que els ingressos siguin majors que les despeses. Has de conèixer el teu punt d’equilibri (la xifra de vendes en què l’empresa ni perd ni guanya, és a dir, cobreix totes les seves despeses), per tant, has de saber quant has de vendre per cobrir tant les despeses fixes com les variables.
 3. En el pla de tresoreria: que els cobraments siguin més alts que els pagaments. I recorda, que un ingrés no és un cobrament ni una despesa un pagament.

Legalització (2)

Quins tràmits haig de fer per donar-me d’alta com a empresari individual (autònom)?

Per començar, t’has d’inscriure en el cens d’empresaris i professionals de l’Agència Tributaria (Hisenda). Després, has de donar-te d’alta en el Règim d’Autònoms a la Seguretat Social. Els dos tràmits són obligatoris.

Hi ha alguna situació on s’eximeix de l’obligació de donar-se d’alta com autònom, si bé ha d’analitzar-se si és una activitat habitual o no i si tens una altra font principals d’ingressos. Però són situacions excepcionals, que ha de valorar un expert, per la qual cosa et recomanem que t’assessoris bé.

A més, és possible que la teva activitat requereixi més tràmits específics, com registres (perquè la teva activitat tingui una regulació especial) o llicències com l’ambiental, si tens una oficina o local (que es tramita a l’Ajuntament).

En qualsevol cas, no oblidis que aquesta alta com a empresari individual es pot tramitar en els Punts d’Atenció a l’Emprenedor  http://portal.circe.es/es-ES/pait/Paginas/QueesunPAIT.aspx) de manera telemàtica i sense cost.

Pots trobar un Punt d’Atenció a l’Emprenedor en el nostre Centre d’Empreses.

Quant costa crear una societat?

El cost de constituir una Societat Limitada depèn de diferents factors (nombre de socis, aportacions que en fan, contractació de serveis d’assessorament per a aquest procés, etc.).

En qualsevol cas, quan aquesta constitució es tramita a través dels Punts d’Atenció a l’Emprenedor, (http://portal.circe.es/es-ES/pait/Paginas/QueesunPAIT.aspx) es poden aplicar aranzels reduïts. Per exemple, donar d’alta una Societat Limitada, amb un capital social de 3000 euros et suposarà un cost total al voltant de 150 ó 200 euros + IVA en concepte d’honoraris de notaria i registre mercantil (ja que el servei d’assessorament és gratuït).

Viabilitat i creixement (1)

Què és el punt mort?

El punt mort ens indica les vendes que hem de fer per que la nostra empresa no obtingui ni beneficis ni pèrdues, és a dir, el punt en el que ingressem el mateix que gastem.

Benefici = Ingressos Totals – Costos Totals
Per calcular-ho hem de conèixer les nostres despeses fixes (les despeses que es tenen independentment del volum de vendes que tinguem i que tindrem encara que no venguéssim res, per ex. lloguer), el marge comercial (que depenen del volum de vendes realitzades, per ex. compres) i l’import de les vendes. Hem de fer servir el següent càlcul:

Punt Mort= Despeses Fixes / Marge Comercial en ‰
És vital calcular-lo per a conèixer la viabilitat del projecte que tenim entre mans. Si el resultat és que no podrem fer les vendes suficients per a poder cobrir les despeses fixes, llavors el projecte no serà viable. El càlcul del punt mort sorgeix de la informació que s’obté al realitzar el pla d’empresa i és un dels elements més importants que se’n extreu.

Allotjament (3)

Quins avantatges suposa estar instal·lat en un Viver d’Empreses?

El fet d’instal·lar-te en un Viver d’empreses et proporciona molts avantatges com:

 • Poder reduir les despeses d’instal·lació de la teva empresa, ja que l’espai en disposa de les infraestructures, subministraments i llicències corresponents i que ja no hauràs de gestionar
 • Tenir una reducció de les despeses corrents, perquè s’inclouen en el preu del lloguer els serveis de recepció, sales de reunió, espais comuns (com zones pel descans, menjador, vending, banys), manteniment bàsic, neteja i climatització. També tens la possibilitat de llogar sales de formació o disposar de serveis de reprografia entre d’altres.
 • Accedir als serveis de gestoria bonificats que ofereix el Centre, amb un equip d’especialistes que t’assessoraran en temes laborals, comptables, fiscals, financers i mercantils per a la posada en marxa i gestió de la teva empresa.
 • Gaudir d’un assessorament i suport tècnic gratuït per a ajudar-te en la creació i consolidació de la teva idea de negoci.
 • Participar en les activitats de networking i de forment de la col·laboració entre les empreses del Centre i amb les empreses de Cornellà.
 • Rebre formació permanent en temes d’interès per a les empreses.

Quin tipus d’allotjament al Centre és el més adient per a la meva empresa?

L’allotjament més adient és el que cobreix les nostres necessitats amb el mínim de despeses. Per això, al Centre d’Empreses trobaràs diferents modalitats, com:

 • La domiciliació bàsica, adequada per a empreses que necessitin un domicili fiscal i un lloc on domiciliar el correu postal (i que inclou 2 hores al mes de sales de reunions).
 • L’oficina virtual, adient per a empreses que, a més de necessitar un domicili fiscal i un lloc per a domiciliar el correu postal, necessitin un lloc per a rebre paqueteria i  trucades (ideal per a empreses que estan més temps fora que a la oficina i que no necessiten tenir la despesa d’un espai físic que no utilitzarà a temps complert.
 • El coworking, orientada a aquells que necessiten un petit espai de treball (taula, cadira i armari) i volen estar en contacte amb altres empreses amb les que podrien col·laborar i fer sinèrgies. Ideal per a freelance que no vulguin treballar a casa, ja que els ajuda a separar la vida personal de la professional.
 • El despatx, per a empreses que necessiten un espai físic i privat però que a més volen estar envoltats d’altres empreses en procés de creació i consolidació amb les quals poder compartir experiències, trobar sinèrgies o col·laborar aprofitant els espais comuns del Centre.
 • La nau, per a empreses que necessiten un espai per a realitzar un procés d’assemblatge i/o emmagatzematge.

Totes les opcions tenen en comú el poder beneficiar-te del suport dels tècnics especialitats en creació i gestió d’empreses per ajudar-te a començar i fer créixer la teva empresa.

Què és el coworking?

El coworking et permet disposar d’un petit espai (taula, cadira i armari) en un despatx compartit per empreses de nova creació o consolidades. És una bona solució per a una empresa que comença o que vol reduir despeses. Però és molt més que un espai, és un entorn ideal per a la interrelació empresarial, per a desenvolupar i fer créixer projectes, compartint experiències amb altres emprenedors, fer contactes i gaudir d’un suport tècnic ofert pel Centre. A més, es una forma de tenir un espai de treball fora del teu domicili, a baix cost i que et permetrà separar l’entorn personal del laboral.