MESURES IMPACTE ECONÒMIC COVID-19

,

El Reial Decret RD-Llei 6/2020 estableix les instruccions en el tractament de les baixes emeses a causa del Coronavirus, tant per contagi com per aïllament, aplicables a treballadors en Règim General i a Autònoms.

En resum:

  1. Les baixes mèdiques seran sempre emeses pel Servei Públic de Salut.
  2. A efectes de retribució es consideraran com situacions assimilades a accident de treball. Retribució mínima segons Llei General de Seguretat Social, 75% de la base reguladora, podent-se complementar fins al 100% si així ho regula el Conveni Col·lectiu aplicable.

El Reial Decret RD-Llei 7/2020 estableix les següents mesures:

  1. Es concediran ajornaments de deutes tributaris de liquidacions i autoliquidacions mensuals i trimestrals, compreses en el període de presentació voluntari del 13 de març fins al 30 de maig. De forma excepcional es permet l’ajornament de retencions, ingressos a compte i pagaments fraccionats d’Impost de Societats.
  2. Els ajornaments es sol·licitaran en el mateix moment de la tramitació de l’impost.
  3. El termini màxim d’ajornament serà de 6 mesos, encara que només seran els 3 primers sense interessos.
  4. S’estableixen bonificacions als contractes fixes-discontinus del sector turístic, a més de una línia de finançament ICO específica per aquest sector.

 

Anirem informant, a través del nostre blog, de totes les novetats que siguin publicades oficialment en aquests àmbits.

 

Gestoria Centre d’Empreses PROCORNELLÀ

 

 

 

 

Compartir