El català a les empreses i establiments de cara al públic

L’Estatut d’autonomia i el Codi de consum de Catalunya reconeixen drets específics en matèria de llengua a consumidors i usuaris.Per garantir-ne l’exercici, estableixen obligacions per a les empreses que presten serveis o ofereixen béns a Catalunya.

Normativa:

  • Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
  • Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística
  • Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya

 

Atenció al client:

Els consumidors han de poder ser atesos oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin. Les empreses i els establiments oberts al públic han de tenir personal amb la capacitació lingüística necessària per atendre els consumidors.

 

Informació i documentació:

Les empreses han de tenir disponibles en català:

– Les invitacions a comprar:

Qualsevol comunicació comercial que indiqui les característiques del bé o servei que s’ofereix i el seu preu, i que permeti al consumidor d’adquirir-lo: fullets, catàlegs, tríptics, etc.

– La informació de caràcter fix:

Senyalització, cartells, llistes de preus exposades al públic a l’interior o exterior del local, etc.

– Els contractes d’adhesió, amb clàusules tipus, normats, i les condicions generals:

Les empreses del sector financer, assegurador i de tota mena de subministraments, entre d’altres, han de tenir disponibles en català, per exemple, els contractes de préstec i crèdit, els de rènting i lísing, els dipòsits, els contractes d’assegurances (incloent-hi les assegurances mèdiques), els contractes de subministrament de gas i aigua i els contractes de prestació de serveis de telefonia.

– La documentació contractual

– Els pressupostos, els resguards de dipòsit i les factures

– Altres documents que facin referència als anteriors o que en derivin

 

Etiquetatge i instruccions d’ús

S’han d’etiquetar, almenys en català, les informacions necessàries per al consum, l’ús i el maneig adequats dels béns i serveis, amb independència del mitjà, format o suport utilitzat i, especialment, les dades obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda de la salut i la seguretat.

 

Àmbit laboral

Els convenis col·lectius de treball i els pactes d’empresa poden contenir clàusules orientades a fomentar el coneixement del català dels treballadors i a garantir-ne l’ús en els centres de treball i en els contractes laborals, els fulls de salaris i tota altra documentació.

 

El Servei d’Assessorament Lingüístic (SAL)

El Servei d’Assessorament Lingüístic (SAL), eina que ofereix el Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Cornellà que us pot ajudar tant a fer present la llengua catalana en les vostres comunicacions com a millorar-ne la qualitat, la qual cosa pensem que suposa un valor afegit en l’activitat empresarial.

Els serveis del SAL inclouen des de la revisió i la traducció de textos fins a l’entrenament lingüístic personalitzat, a partir dels quals, i segons les necessitats de l’empresa, es pot organitzar una formació a mida o sessions formatives puntuals. L’objectiu és el d’afavorir la progressiva autonomia lingüística dels usuaris.

No dubteu, doncs, a contactar amb ells per ampliar la informació del seu catàleg de serveis i/o per explorar vies de col·laboració amb la vostra empresa. Com a entitat pública que són, us animem a fer ús d’aquest servei, que sens dubte us ajudarà a aconseguir una comunicació més eficaç i, per tant, a millorar la vostra projecció al mercat.

 SAL: https://www.cpnl.cat/noticies/25290/

OFERCAT: https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Ofercat-Cornella-de-Llobregat

WEB CNL SAL: https://www.cpnl.cat/serveis/sal/

 

 

 

Compartir