NOVES MESURES COMPLEMENTÀRIES PER DONAR SUPORT A L’ECONÒMIA I A L’OCUPACIÓ

El Reial Decret-Llei 15/2020 del 21 d’abril de 2020 (accedeixi aquí al text) publicat dimarts 22 d’abril, estableix tot una sèrie de noves mesures complementàries per pal·liar els efectes de la crisis sanitària COVID-19.

 

Els aspectes més rellevants per a pimes i autònoms són els següents:

 

 1. En l’àmbit laboral,
 • Flexibilització de la regulació de l’ERTO per força major: La nova regulació permet que empreses amb activitat essencial puguin aplicar un ERTO  a la part de la plantilla no indispensable per a desenvolupar aquesta activitat essencial.
 • S’amplia a dos mesos més, desprès de la finalització de l’estat d’alerta, el caràcter preferencial del teletreball, així com el dret a l’adaptació de l’horari i reducció de jornada laboral per a les per persones amb deures de cura per circumstàncies excepcionals relacionades amb el COVID-19.

 

 1. En l’àmbit Fiscal,
 • Opció de canviar el sistema de càlcul dels pagaments fraccionats a compte de l’Impost de Societats: En lloc de prendre com a referència la quota de l’última declaració presentada, prendre com a referència la base imposable del exercici en curs.
 • S’estableix un tipus del 0% de IVA per al material sanitari quan el destinatari de les entregues siguin entitats públiques, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades amb caràcter social. Aquesta reducció s’aplicarà només a operacions que estiguin dins del període del 23 d’abril al 31 de juliol.
 • Els autònoms que tributen en el règim de tributació per Mòduls , podran aquest any optar a tributar pel règim d’Estimació Directa i l’any 2021 podran tornar a tributar per Mòduls sense haver d’esperar el termini de 3 anys que marca la llei quan renuncies a aquest tipus de règim.
 • Els autònoms en règim de tributació per mòduls, a l’hora de calcular els pagaments fraccionats d’IVA i IRPF no computaran com a dies d’exercici de l’activitat aquells dies naturals en els que hagi estat decretat l’estat d’alerta.
 • L’IVA de llibres, revistes i diaris en format electrònic passa del 21% al 4%.

 

 1. En l’àmbit financer,
 • S’amplia el període per optar a finançament amb aval públic fins el 31 de desembre del 2020.

 

 1. Moratòria del pagament de rendes de lloguer de locals afectes a l’activitat econòmica.

  Aquesta moratòria tindrà diferent aplicació segons sigui el tipus d’arrendador del local. A més, caldrà una sol·licitud obligatòria que s’ha de presentar a l’arrendador en el termini màxim d’un mes des del 23 d’abril de 2020.Beneficiaris de la Moratòria, autònoms i pimes que compleixen una sèrie de requisits:

 • Autònoms:
 1. Donats d’alta al RETA abans del 14/3/2020.
 2. Activitat suspeses pel reial decret 463/2020.
 3. O per activitats no suspeses que acreditin una reducció del 75% d’ingressos en el mes anterior a la presentació de la sol·licitud, en relació a la mitja de facturació del trimestre de l’any 2019 del que forma part el mes de referència. (Si es presenta la sol·licitud al maig, abril seria el mes per acreditar la reducció ingressos i es compararia amb la mitja de facturació mensual del segon trimestre de l’any 2019).
 • Pimes:
 1. No superar els límits establerts a l’article 257.1 del RD 1/2010, que són: una xifra de negocis de 8 milions d’euros, que el nombre de treballadors no superi els 50 i que l’actiu de la societat no superi els 4 milions d’euros.
 2. Activitat suspeses pel reial decret 463/2020.
 3. O per activitats no suspeses que acreditin una reducció del 75% d’ingressos en el mes anterior a la presentació de la sol·licitud en relació a la mitja de facturació del trimestre de l’any 2019 del que forma part el mes de referència. (Si es presenta la sol·licitud al maig, abril seria el mes per acreditar la reducció ingressos i es compararia amb la mitja de facturació mensual del segon trimestre de l’any 2019).Aplicació de la moratòria segons el tipus d’arrendador:
 • Si l’arrendador és una empresa o entitat publica d’habitatge, una persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles o de una superfície construïda de més de1.500 metres quadrats, l’aplicació de la moratòria serà de caràcter automàtic sempre que no existeixi ja un acord entre les parts de moratòria o reducció de la renda. La renda s’ajornarà sense penalització ni interessos. El període d’aplicació de la moratòria serà fins el final de l’estat d’alerta i podrà ser prorrogable durant 4 mensualitats més com a màxim. El pagament de les mensualitats ajornades es fraccionarà en un termini de 2 anys (en cas que els contractes acabin abans, el termini serà la durada del contracte).
 • Per qualsevol altre tipus d’arrendador, l’aplicació de la moratòria no serà de caràcter automàtic, caldrà arribar a un acord entre les parts per pactar un ajornament temporal o una rebaixa de la renda, sempre que de manera voluntària no s’hagués arribat ja a l’acord. Les parts podran disposar lliurement de la fiança per al pagament total o parcial de les rendes, aquesta fiança hauria de quedar restablerta en el termini d’un any.

 

 Gestoria del Centre d’Empreses PROCORNELLÀ

 

 

Compartir