NOVETATS ERTO I PRESTACIÓ CESSAMENT AUTÒNOMS

,

Us informem dels punts que considerem més rellevants i que poden afectar a les vostres empreses, del Reial Decret Llei 24/2020, de 26 de juny (accedeixi aquí al text).

 1. NOVETATS ERTOS

1.1.  ERTOS de força major

 • El període de vigència dels ERTOS es prorroga fins al 30 de setembre de 2020 amb noves condicions d’exoneracions de quotes.
 • S’hauran d’anar incorporant treballadors en funció de la recuperació de l’activitat, prioritzant la reducció de la jornada laboral.

* Si una empresa ha de sol·licitar un ERTO Força Major a partir de l’1 de juliol per motiu de noves restriccions o mesures de contenció, tindrà una exempció de la quota empresarial del 80% (si té menys de 50 treballadors) o del 60% (si té 50 o més treballadors), fins al 30 de setembre.

1.2 ERTOS per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP)

 • La tramitació d’expedients ETOP es podrà dur a terme mentre sigui vigent l’ERTO de força major que el precedeixi, i el efectes seran a continuació de la finalització d’aquest.
 • Els expedients ETOP tramitats i vigents amb anterioritat a aquesta norma seguiran sent vàlids i aplicables fins a la data comunicada per l’empresa.

1.3 Prohibicions comunes durant la vigència dels expedients de força major i ETOP

 • No es podran fer hores extraordinàries ni subcontractació de serveis, a excepció de que les persones treballadores en ERTO no tinguin formació i/o capacitació per dur a terme les funciones necessàries.
 • No es podran fer extinció de contractes de treball i/o acomiadaments per causes de força major o causes ETOP.

1.4 Obligacions comunes als ERTOS de força major i ETOP

 • Els contractes temporals (inclosos els formatius, de relleu i interinitat) suspesos per ERTO de força major o ETOP s’entenen interromputs.
 • S’ha d’informar prèviament al SEPE de la finalització de l’ERTO o del canvi de mesures en cas de reincorporació total o parcialment  al treball.
 • La renúncia total a l’ERTO s’ha de comunicar a l’Autoritat Laboral en el termini de 15 dies.
 • En cas de continuar en ERTO les empreses han de realitzar mensualment una declaració responsable a la Seguretat Social per a poder aplicar les exempcions de quotes que li corresponguin.
 • Les empreses que es beneficiïn de l’exoneració de quotes hauran de mantenir 6 mesos els llocs de treball dels treballadors afectats per l’ERTO.

1.5 Mesures en matèria de protecció d’atur

 • La protecció en matèria de prestació d’atur per a les persones treballadores afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació es prorrogarà fins al 30 de setembre de 2020.
 • En el cas de les persones amb contracte fix discontinu i/o que realitzen treballs fixos en períodes de temps fixos i en dates certes, es prorrogarà la prestació d’atur fins al 31 de desembre de 2020.
 1. NOVETATS EN LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT

2.1    Exempció de cotitzacions a la Seguretat Social:

 • Aquesta exempció serà del 100% al mes de juliol, del 50% al mes d’agost i del 25% al setembre, i serà incompatible amb continuar percebent la prestació per cessament d’activitat.
 • Requisits que cal complir:
  • A data 30 de juny estar cobrant la prestació extraordinària per cessament d’activitat.
  • Estar en situació d’alta al RETA
 • La duració de l’exempció en aquest cas serà fins al setembre de 2020.
 • Queda pendent de confirmar per part de la Seguretat Social, com es farà la tramitació. Si serà de manera automàtica, o caldrà presentar alguna sol·licitud.

2.2    Nova prestació de cessament d’activitat:

 • Si es vol continuar rebent la prestació de cessament d’activitat, hi ha la possibilitat de tornar a sol·licitar-la.
 • Requisits que cal complir:
  • Estar en situació d’alta al RETA.
  • Haver cotitzat a la quota d’autònom per l’opció de cessament d’activitat durant el període de l’1 de juliol de 2019 al 30 de juny de 2020.
  • No haver complert l’edat ordinària per tenir dret a la pensió contributiva de jubilació.
  • Estar al corrent del pagament de quotes de la Seguretat Social.
  • Acreditar una reducció de la facturació del 75% del tercer trimestre de l’any 2020 respecte al mateix període del 2019.
  • No superar al tercer trimestre del 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 €. Aquests rendiments no podran excedir de 1.939,58 € mensuals.
 • La duració de la prestació en aquest cas serà fins al 30 de setembre de 2020.
 • La tramitació de la sol·licitud es farà a partir de l’1 de juliol de 2020 amb la Mútua que dona cobertura a l’autònom.
Compartir