NOVETATS: S’obre la convocatòria d’ajuts per al manteniment de l’ocupació en microempreses i treballadors autònoms

RESOLUCIÓ TSF/1858/2020, de 15 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria d’ajuts extraordinaris, per a l’any 2020, per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes (accedeixi aquí al text).

 

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria extraordinària per a l’any 2020 per a la concessió de les subvencions per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes previstes al Capítol IV del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, publicat al DOGC núm. 8128, de 7 de maig de 2020.

 

En què consisteix? Són ajuts adreçats a microempreses o persones treballadores autònomes amb màxim 10 treballadors  que hagin mantingut la plantilla (poden haver efectuat un ERTO)  i  hagin vist suspesa la seva activitat:

  • per inclusió de l’activitat dins del RD 463/2020 que va decretar l’estat d’alarma.
  • per reducció de la facturació de més del 75% en el període del 14 de març al 21 de juny de 2020, comparativament amb el mateix període de l’any anterior.

 

Què se subvenciona?  Els costos laborals de les persones treballadores que formin part de la plantilla, fins a un màxim de 3 treballadors, per un període de 6 mesos sempre que mantinguin el 100% de la plantilla que tenien en el moment en que es va declarar l’estat d’alarma i com a mínim, durant els 12 mesos següents a l’atorgament de l’ajut.

 

Quin és l’import de la subvenció? És un mòdul econòmic de, com a màxim, 4.369,05 euros per persona treballadora de plantilla, per un màxim de tres unitats de mòdul (màxim 3 persones treballadores).

 

Com es farà el pagament? El pagament de la subvenció es tramitarà mitjançant una bestreta del 90% de l’import de la subvenció que es realitzarà en la mateixa resolució d’atorgament, sense necessitat d’aportar cap aval o garantia. El 10% restant es tramitarà una vegada s’hagi justificat la subvenció.

 

Quina és l’aplicació pressupostària i import convocat? L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions per a aquesta convocatòria és de 5.000.000 euros.

 

Com es realitza la sol·licitud? Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació, s’han de presentar exclusivament per mitjans telemàtics. Accediu al tràmit aquí.

 

Quina documentació s’ha d’aportar?

  • Formulari de sol·licitud de la subvenció
  • Relació de treballadors de la plantilla, segons model normalitzat (G146NMIC-001).
  • Còpia de la documentació acreditativa de la representació amb què s’actua, si la persona  signant té poders suficients per actuar en nom de l’entitat representada, no caldrà.
  • En cas de societats civils privades (S.C.P.), còpia de l’escriptura pública o contracte de constitució.

Quin és el termini de presentació? El termini de presentació de sol·licituds comença a partir del 31 de juliol de 2020 i restarà obert fins al 30 de setembre de 2020 inclòs.

 

Podeu consultar les preguntes freqüents sobre aquesta subvenció en aquest enllaç.

Per resoldre dubtes podeu contactar amb la següent bústia: serveisempresa.soc@gencat.cat

 

 

Compartir