La finalitat d’ aquestes beques és l’impuls de l’emprenedoria social- tecnològica dirigida a enfortir el teixit econòmic per potenciar la capacitat d’ innovació, facilitant l’acompanyament d’una manera tutelada a 15 projectes per a la seva posta en marxa.

La quantia màxima de les subvencions convocades és de 100.000,00€, a càrrec del pressupost de l’AMB de l’any 2023.

L’objectiu general és el de promoure un programa de subvencions i aportacions destinades al desenvolupament d’iniciatives i reptes d’innovació per a nova emprenedoria i empreses ja consolidades que desenvolupin projectes i activitats d’innovació tecnològica amb retorn social.

Es proposa connectar el talent emprenedor metropolità, la seva activitat i les seves idees amb la realitat i necessitats de les persones i dels seus serveis públics, facilitant la cohesió i inclusió social i la incorporació de la perspectiva de gènere mitjançant la creació de llocs de treball en activitats estratègiques en l´àmbit de la innovació tecnològica i/o social com a motor de creixement econòmic.

Les aplicacions podran estar relacionades amb tres àrees de projectes:

 • Pràctiques d’innovació social.
 • Solucions smarts en l’àmbit tecnològic, ambiental, de la salut i qualitat de vida.
 • Tendències tecnològiques emergents en economia circular

 

A qui va dirigit

Podran participar i ser beneficiaris de les subvencions que regulen aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica, que estigui empadronada o amb domicili fiscal en qualsevol municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que presentin la sol·licitud i documentació en temps i forma, i una proposta de projecte utilitzant qualsevol suport tecnològic i que respongui a reptes plantejats en qualsevol dels àmbits descrits en el punt 2 de les bases i la present convocatòria i que compleixin la resta de requeriments previstos a les bases i convocatòria.

 

Terminis

El termini de presentació de les propostes serà d’un mes des de la data de publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP de Barcelona. El dia 25.05.23 finalitza aquest termini.

La presentació es farà per mitjans electrònics al Registre General de l’AMB.

 

Requisits

Els beneficiaris hauran d’haver justificat adequadament qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’AMB, excepte en els casos en què encara no hagi transcorregut el termini de justificació.

Els beneficiaris hauran de trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb l’AMB, la resta d’administracions públiques i la Seguretat Social. 

Els beneficiaris de la subvenció estaran obligats a difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’AMB, fent constar en el material imprès o altres mitjans els logotips de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de l’Agència, que rebran en arxiu digital.

 

RESUM:

Subvenció per a desenvolupar projectes o activitats d’innovació tecnològica amb retorn social relacionades amb:

 • Pràctiques d’innovació social
 • Solucions smarten l’àmbit tecnològic, ambiental, de la salut i qualitat de vida
 • Tendències tecnològiques emergents en economia circular

Destinataris: emprenedors/res o empreses (persona física o jurídica) empadronats o amb domicili fiscal a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Import: 100.000€ repartits entre 15 projectes (la quantia atorgada a cada projecte la determinarà l’òrgan avaluador).

Termini de sol.licitud: Fins el 25/05/2023

On sol.licitar-la aquí.

Més informació aquí.


A títol d’exemple orientatiu es relacionen algunes de les temàtiques possibles de projectes:

 • Pràctiques d’innovació social
  • Projectes que donin resposta a reptes i valors socials: projectes de serveis socials, ocupació i auto–ocupació, educatius, infància, jovent, gent gran, polítiques de gènere i persones amb discapacitat, que fomentin la igualtat d’oportunitats i/o la reducció de desigualtats.
  • Dinamització i participació ciutadana.
  • Moneda complementària.
 • Solucions smart en l’àmbit tecnològic, ambiental, de la salut i qualitat de vida
  • Solucions smart de millora en medi ambient, mobilitat, governança, economia, persones i habitatge.
  • Internet de les coses i/o objectes intel·ligents.
  • Sistemes de consum responsable (llum, gas, aigua, alimentació,…).
 • Tendències tecnològiques emergents en economia circular:
  • Aplicacions per la eco-innovació.
  • Gestió energètica eficient i circular.
  • Servitització de producte.

Compartir