Suport al manteniment dels llocs de treball per treballadors autònoms i microempreses

Pressupost: 5 milions d’euros

 

Consisteix en:  ajuts adreçats a microempreses o persones treballadores autònomes que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l’estat d’alarma regulat al Reial decret, 463/2020, tinguin contractades fins a deu persones treballadores i que hagin mantingut la plantilla, ja sigui perquè hagin efectuat un expedient de regulació temporal d’ocupació o hagin reduït la jornada laboral dels contractes de treball. Ajut del 50% del SMI per a un màxim de tres persones treballadores i durant sis mesos, sempre i quan aquestes microempreses i persones treballadores autònomes mantinguin el 100% de la plantilla que tenien en el moment anterior a l’estat d’alarma, i com a mínim, durant els 12 mesos següents al reinici de l’activitat.

 

Sol.licituds i procediment de concessió: Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s’han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

 

El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència no competitiva. El procediment de concessió de subvenció s’inicia l’endemà de la data de publicació de la convocatòria extraordinària. Més información aquí.

 

 

Compartir