Ajut per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront la COVID-19

Us informem sobre un nou ajut per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront la COVID-19 destinat tant a treballadors Autònoms que exerceixin l’activitat econòmica com a persona física, com a treballadors Autònoms d’empreses amb personalitat jurídica, sempre que estigui formada com a màxim per 3 socis, i que compleixin tots els següents requisits:

 

  1. Estar donat d’alta al RETA o  a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA
  2. La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 35.000 euros
  3. El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de l’any 2020 no hagi superat l’import de 13.125 euros.
  4. Tant en cas de persones treballadores autònomes a títol individual, com persones sòcies d’una societat mercantil, el màxim de persones a la plantilla  no pot ser superior a 6, prenent com a referència la mitjana de l’any 2019
  5. Tenir el domicili fiscal a un municipi de Catalunya.

 

Quantia de l’ajut:

S’estableix un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import de 2.000 euros.

 

Presentació de sol·licituds:

El termini s’inicia a les 9:00 hores del 9 de novembre de 2020 fins a les 15:00 hores del 20 de novembre de 2020, o fins a exhaurir la dotació pressupostària.

 

On es tramita:

El formulari de sol·licitud normalitzat estarà disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa http://canalempresa.gencat.cat, per la tramitació és necessari certificat digital.

 

Normativa:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajut-autonoms-microempreses-covid-19/

RESOLUCIÓ TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19

 

Compartir