Novetats que afecten a l’emprenedor i l’empresa

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización ha establert una sèrie de novetats legislatives que afecten a l’àmbit de l’emprenedoria i l’empresa. Així, a continuació, se’n detallen aquells aspectes més importants.

 a) Reducció de les quotes dels treballadors autònoms (empresaris individuals o societats civils) sempre i quan sigui una nova alta (o en els darrers cinc anys) i no es contractin treballadors:

            – Reducció del 80% de la quota de la base mínima durant els primers sis mesos

            – Reducció del 50% de la quota de la base mínima quota durant els sis mesos següents

            – Reducció del 30% de la quota de la base mínima quota durant els sis mesos següents.

 b) Creació de la forma jurídica Emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL), per la qual l’habitatge habitual del titular queda fora de la seva responsabilitat empresarial, sempre i quan aquest bé immoble no tingui un valor superior a 300.000 euros o 450.000 euros si es troba a una ciutat amb més d’1,5 milions d’habitants. Es requereix la inscripció obligatòria d’aquesta circumstància relativa al bé tant al Registre Mercantil com de la Propietat.

 c) La possibilitat de crear Societats Limitades de formació successiva, així que no es requereix el desemborsament inicial dels 3.000 euros del capital social, que s’haurà d’anar dotant successivament al llarg dels exercicis.

 d) Deduccions fiscals per empreses que facturin menys de 10 milions d’un 10% dels beneficis quan es reinverteixin a l’activitat econòmica.

 e) Els Business Angels es podran deduir un 20% de les seves aportacions al moment de declarar la seva renda anual, amb un límit de 50.000 euros de base màxima de deducció.

 f) Aplicació del criteri de caixa en relació al pagament de l’IVA per a les empreses que no facturin més de 2 milions d’euros. Així, no hi haurà obligació de pagar IVA fins que no es cobri o bé fins el 31 de desembre del següent exercici.

 g) Reducció de la quota del Règim Especial de Treballador Autònom entre un 25% i un 50% sobre la base mínima en determinats supòsits de pluriactivitat.

 h) S’eliminen càrregues administratives i burocràtiques per a la creació i extinció d’empreses. A més, es creen els Punts d’Atenció a l’Emprenedor, per a constituir, fer tràmits d’alta i d’extinció d’empreses telemàticament.

 Text legal complet: http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf

 

Compartir