RECLAMACIÓ DE DEUTES: com ho podem fer sense necessitat d’advocat/a ni procurador/a?

La Llei d’enjudiciament civil preveu la possibilitat de reclamar, sense necessitat d’advocat/a ni procurador/a, a través del procés monitori, el pagament de deutes dineraris de qualsevol import, sempre que es reuneixin els requisits legalment previstos i es disposi dels documents acreditatius exigits.

  • Requisits per poder reclamar deutes dineraris a través del procés monitori: cal que aquestes siguin líquides, determinades, vençudes i exigibles.
  • Per a la presentació de la petició inicial de procediment monitori no cal valer-se de procurador ni advocat.

 

LA PETICIÓ INICIAL

Per iniciar un procés monitori, s’ha de presentar per escrit una petició inicial, podent utilitzar a l’efecte els impresos que es poden descarregar de la pàgina web del Consell General de Poder Judicial.

 

LLOC I ÒRGAN DE PRESENTACIÓ DEL PROCÉS MONITORI

La petició inicial de procés monitori haurà de presentar-se al jutjat de Primera Instància del domicili o residència de la persona deutora o, si no es conegués, en el del lloc on pogués ser localitzada a efectes del requeriment.

 

TRAMITACIÓ DEL PROCÉS MONITORI

Presentada la petició inicial, juntament amb els documents establerts per a aquest tipus de procediment, el jutjat, si estima que concorren els requisits legals, ha d’acordar requerir el pagament a la persona deutora perquè, en el termini de vint dies, pagui o comparegui davant aquell i al·legui en escrit d’oposició les raons per les que, al seu entendre, no deu, en tot o en part, la quantitat reclamada.

Un cop practicat el requeriment, dins del termini de vint dies, pot passar:

  • Que la persona deutora aboni el deute.
  • Que la persona deutora no pagui ni comparegui donant raons per escrit per no pagar. En aquest supòsit el Jutjat dictarà una resolució per requerir al creditor el pagament del deute i dels seus interessos.
  • Que la persona deutora s’oposi per escrit al pagament. Si el deute reclamat no supera els 6.000 euros, es segueixen els tràmits per judici verbal.

 

Si tens més dubtes sobre aquest tema, pots contactar amb nosaltres a través d’aquest formulari.

Compartir