Inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19

Inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa

Davant la previsió d’una nova convocatòria dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores que formin part d’una microempresa, s’obre respecte a les persones que puguin ser beneficiàries d’aquesta línia d’ajuts, un termini per inscriure-s’hi amb caràcter previ a la publicació de les bases reguladores i de la convocatòria. Quan es publiquin les convocatòries dels ajuts i sense cap altre tràmit per part la persona interessada, la presentació del formulari d’inscripció prèvia, omplert amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut. La inscripció prèvia és condició necessària per a poder percebre l’ajut extraordinari, sempre que es compleixen els requisits que es fixin per a la seva concessió tant en les bases reguladores com en les convocatòries.  La prelació de la inscripció no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut

Requisits:

1. Estar donat d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de forma ininterrompuda abans de l’1 d’octubre de 2020 2. La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 35.000 euros 3. El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de l’any 2020 no hagi superat l’import de 13.125 euros. 4. Tant en el cas de persones treballadores autònomes a títol individual, com de persones sòcies d’una societat mercantil, el màxim de persones a la plantilla no pot ser superior a 6, prenent com a referència la mitjana de l’any 2019 5. Tenir el domicili fiscal a un municipi de Catalunya. 6. No tenir ajuts atorgats d’acord amb la resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020 ni amb la Resolució TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19

Presentació de sol·licituds: Del 30 de novembre a les 9:00 hores fins al 7 de desembre de 2020 a les 15.00 hores.

On es tramita: http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/22289-Inscripcio-previa-ajuts-manteniment-activitat-economica-autonoms-microempreses?category=&moda=1

Normativa: https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=887640&language=ca_ES

Compartir