NOVES MESURES COMPLEMENTÀRIES PER DONAR SUPORT A L’ECONÒMIA I A L’OCUPACIÓ

, ,

El Reial Decret-Llei 15/2020 del 21 d’abril de 2020 (accedeixi aquí al text) publicat dimarts 22 d’abril, estableix tot una sèrie de noves mesures complementàries per pal·liar els efectes de la crisis sanitària COVID-19.

 

Els aspectes més rellevants per a pimes i autònoms són els següents:

 

 1. En l’àmbit laboral,
 • Flexibilització de la regulació de l’ERTO per força major: La nova regulació permet que empreses amb activitat essencial puguin aplicar un ERTO  a la part de la plantilla no indispensable per a desenvolupar aquesta activitat essencial.
 • S’amplia a dos mesos més, desprès de la finalització de l’estat d’alerta, el caràcter preferencial del teletreball, així com el dret a l’adaptació de l’horari i reducció de jornada laboral per a les per persones amb deures de cura per circumstàncies excepcionals relacionades amb el COVID-19.

 

 1. En l’àmbit Fiscal,
 • Opció de canviar el sistema de càlcul dels pagaments fraccionats a compte de l’Impost de Societats: En lloc de prendre com a referència la quota de l’última declaració presentada, prendre com a referència la base imposable del exercici en curs.
 • S’estableix un tipus del 0% de IVA per al material sanitari quan el destinatari de les entregues siguin entitats públiques, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades amb caràcter social. Aquesta reducció s’aplicarà només a operacions que estiguin dins del període del 23 d’abril al 31 de juliol.
 • Els autònoms que tributen en el règim de tributació per Mòduls , podran aquest any optar a tributar pel règim d’Estimació Directa i l’any 2021 podran tornar a tributar per Mòduls sense haver d’esperar el termini de 3 anys que marca la llei quan renuncies a aquest tipus de règim.
 • Els autònoms en règim de tributació per mòduls, a l’hora de calcular els pagaments fraccionats d’IVA i IRPF no computaran com a dies d’exercici de l’activitat aquells dies naturals en els que hagi estat decretat l’estat d’alerta.
 • L’IVA de llibres, revistes i diaris en format electrònic passa del 21% al 4%.

 

 1. En l’àmbit financer,
 • S’amplia el període per optar a finançament amb aval públic fins el 31 de desembre del 2020.

 

 1. Moratòria del pagament de rendes de lloguer de locals afectes a l’activitat econòmica.

  Aquesta moratòria tindrà diferent aplicació segons sigui el tipus d’arrendador del local. A més, caldrà una sol·licitud obligatòria que s’ha de presentar a l’arrendador en el termini màxim d’un mes des del 23 d’abril de 2020.Beneficiaris de la Moratòria, autònoms i pimes que compleixen una sèrie de requisits:

 • Autònoms:
 1. Donats d’alta al RETA abans del 14/3/2020.
 2. Activitat suspeses pel reial decret 463/2020.
 3. O per activitats no suspeses que acreditin una reducció del 75% d’ingressos en el mes anterior a la presentació de la sol·licitud, en relació a la mitja de facturació del trimestre de l’any 2019 del que forma part el mes de referència. (Si es presenta la sol·licitud al maig, abril seria el mes per acreditar la reducció ingressos i es compararia amb la mitja de facturació mensual del segon trimestre de l’any 2019).
 • Pimes:
 1. No superar els límits establerts a l’article 257.1 del RD 1/2010, que són: una xifra de negocis de 8 milions d’euros, que el nombre de treballadors no superi els 50 i que l’actiu de la societat no superi els 4 milions d’euros.
 2. Activitat suspeses pel reial decret 463/2020.
 3. O per activitats no suspeses que acreditin una reducció del 75% d’ingressos en el mes anterior a la presentació de la sol·licitud en relació a la mitja de facturació del trimestre de l’any 2019 del que forma part el mes de referència. (Si es presenta la sol·licitud al maig, abril seria el mes per acreditar la reducció ingressos i es compararia amb la mitja de facturació mensual del segon trimestre de l’any 2019).Aplicació de la moratòria segons el tipus d’arrendador:
 • Si l’arrendador és una empresa o entitat publica d’habitatge, una persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles o de una superfície construïda de més de1.500 metres quadrats, l’aplicació de la moratòria serà de caràcter automàtic sempre que no existeixi ja un acord entre les parts de moratòria o reducció de la renda. La renda s’ajornarà sense penalització ni interessos. El període d’aplicació de la moratòria serà fins el final de l’estat d’alerta i podrà ser prorrogable durant 4 mensualitats més com a màxim. El pagament de les mensualitats ajornades es fraccionarà en un termini de 2 anys (en cas que els contractes acabin abans, el termini serà la durada del contracte).
 • Per qualsevol altre tipus d’arrendador, l’aplicació de la moratòria no serà de caràcter automàtic, caldrà arribar a un acord entre les parts per pactar un ajornament temporal o una rebaixa de la renda, sempre que de manera voluntària no s’hagués arribat ja a l’acord. Les parts podran disposar lliurement de la fiança per al pagament total o parcial de les rendes, aquesta fiança hauria de quedar restablerta en el termini d’un any.

 

 Gestoria del Centre d’Empreses PROCORNELLÀ

 

 

Compartir

CANVIS EN ELS TERMINIS DE PRESENTACIÓ I INGRÉS DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES DEL 1r TRIMESTRE DE 2020

, ,

El Reial Decret-Llei 14/2020 del 14 d’abril de 2020 (accedeixi aquí al text) publicat avui dimecres 15 d’abril, estableix una extensió del termini de presentació i d’ingrés per les obligacions tributàries del primer trimestre de l’any 2020. A aquesta nova extensió es podran acollir totes aquelles societats i autònoms que el seu volum d’operacions de l’any 2019 hagi estat inferior a 600.000 euros.

 

Nou termini de presentació per a liquidacions domiciliades: 15 de maig de 2020

Nova data de càrrec en compte: 20 de maig de 2020

 

Aquesta nova mesura no afecta a aquells empresaris que hagin decidit acollir-se a l’ajornament pel COVID-19 publicat al Reial Decret 7/2020, en aquest cas, la data de càrrec en compte continua sent el 20 d’octubre de 2020.

 

Gestoria del Centre d’Empreses PROCORNELLÀ

 

 

 

Compartir

Modificació de l’estat d’alarma: obrim el Centre i el Viver

, ,

Amb motiu de la modificació de l’estat d’alarma aprovat avui pel Consell de Ministres, us comuniquem que el Centre i el Viver d’Empreses de Procornella tornarà a estar obert  a partir del proper dimarts 14 d’abril.

 

Les condicions d’obertura seran:

 1. El Centre d’Empreses romandrà obert de 8:00h a 20:00h de dilluns a divendres.
 1. El Viver d’Empreses tornarà a estar accessible pel seus usuaris 24h/365d.
 2. Tota la resta de serveis del Centre i Viver d’Empreses (serveis d’assessorament i serveis de tramitacions de gestoria) es continuaran prestant de manera no presencial.

 

Us recomanem que, en la mesura del que sigui possible, continueu teletreballant des de casa, ja que com tots sabem continuem en estat d’alarma.

Compartir

NOVETATS PER A LES EMPRESES I AUTÒNOMS DEL RD 11/2020 I OM SND/307

, ,

RD-LEY 11/2020 de mesures complementàries a l’àmbit social i econòmic, i ORDRE MINISTERIAL SND/307

 

El Reial Decret-llei 11/2020, del 31 de març (accedeix aquí al text), publicat el passat dimecres 1 d’abril al BOE, i l’Ordre Ministerial SND/307 del 30 de març (accedeix aquí al text) adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic, per fer front al COVID-19.

 

Els aspectes més rellevants, des del punt de vista laboral, per a les empreses i els treballadors autònoms són els següents:

 

 1. Ajornament del pagament de deutes amb la Seguretat Social
 • Abans dels 10 primers dies naturals del termini reglamentari de l’ingrés, les empreses i autònoms que no tinguin en vigor ajornaments previs de pagaments de deutes amb la Seguretat Social podran sol·licitar fins el 30 de juny de 2020 l’ajornament del pagament que hagin de realitzar entre abril i juny de 2020, amb un interès del 0,5% en lloc del previst legalment.Important: Per sol·licitar l’ajornament dels pagaments de les quotes del mes d’abril, la data màxima per fer el tràmit: 10 d’abril

 

 1. Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social
 • El Reial Decret (a l’art.34) estableix que es podran concedir moratòries en el pagament de les quotes d’autònoms i en les cotitzacions a la Seguretat Social en el règim general durant un termini de 6 mesos sense interès.
 • Les moratòries es concediran a aquells empresaris que ho sol·licitin i que compleixin els requisits que encara estan per publicar.
 • En el cas de les cotitzacions en règim general, es podrà ajornar sense interessos el pagament dels cotitzacions d’abril a juny. Pel que fa als autònoms, es podrà ajornar sense interessos les quotes de maig a juliol.
 • La data per fer aquest tràmit sempre serà els 10 primers dies de cada mes.Important: no podran sol·licitar aquesta moratòria aquells autònoms que hagin sol·licitat la prestació de cessament d’activitat COVID 19 o aquelles empreses que hagin presentat un ERTO. Les empreses i autònoms que no tinguin dret a la moratòria sempre podran sol·licitar l’ajornament a tipus d’interès del 0,5%.

 

 1. Modificació prestació cessament de l’activitat dels autònoms 
 • Ampliació en el termini de sol·licitud fins al 31 de maig.
 • El podran sol·licitar aquells autònoms que durant el mes d’abril hagin vist reduïda la seva facturació en un 75% respecte a la mitjana de facturació dels 6 mesos anteriors.
 • En un principi l’ajuda és per a un mes, però de la redacció de la norma es desprèn que si l’estat d’alerta s’allarga més enllà del 15 de abril, les ajudes passarien a ser de 2 mesos per aquells autònoms que hagin pogut optar a la prestació ja.

 

 1. Permís retribuït recuperable

  L’ORDRE MINISTERIAL SND/307 estableix que el permís retribuït recuperable obligatori del Reial Decret 10/2020 no és d’aplicació pels treballadors per compte propi, així mateix publica un model de declaració responsable per als desplaçaments de treballadors d’activitats essencials que us deixem en aquest enllaç.

 

Per ampliar la informació, us adjuntem un enllaç a un article de elEconomista.es que us pot clarificar aquests conceptes (accedeix aquí al text).

Aquesta és la informació de la que disposem fins ara, qualsevol modificació o novetat us la comunicarem per aquesta via.

Compartir

IMPACTE A LES EMPRESES DEL RD 10/2020

, ,

A través del Reial Decret Llei 10/2020 de data 29 de març, s’ha establert amb caràcter d’obligatorietat  la situació de permís retribuït recuperable per a tot el personal laboral per compte d’altri que presti serveis a empreses o entitats del sector públic o privat, que desenvolupin activitats no essencials.

–  El període de vigència del permís va del 30 març al 9 d’abril, tots dos inclosos.

–  Els treballadors cobraran el seu salari amb normalitat.

–  El període establert per la recuperació de les hores va des del dia següent a la finalització de l’estat d’alerta fins al 31 de desembre del 2020.

 

Excepcions, no s’aplicarà aquest permís a:

–  Els treballadors/es que formen part dels serveis essencials.

–  Els que actualment desenvolupen teletreball.

–  Els que estan en situació d’incapacitat temporal ( baixa per malaltia).

–  Els que estan afectats per ERTO o amb el contracte suspès per causes legalment previstes.

 

Per ampliar la informació, podeu consultar aquest document de preguntes i respostes sobre aquest tema, del CECAT (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya).

 

 Gestoria del Centre d’Empreses PROCORNELLÀ

 

 

 

Compartir

ÚLTIMES NOTÍCIES: EL CENTRE I EL VIVER ROMANDRAN TANCATS

, ,

Donades les últimes mesures sobre el Covid-19 preses ahir pel Consell de Ministres, us comuniquem que a partir d’avui dilluns 30 de març i fins nou avís, el Centre i el Viver d’Empreses de Procornellà, romandran tancats.

Naturalment, continuarem prestant els serveis de gestoria i d’assessorament de manera online.

Molts ànims, paciència i força.

Compartir

IMPACTE A LES EMPRESES DEL RD 8/2020

, ,

Respecte al Reial Decret 8/2020, fem un resum dels tres punts que considerem més rellevants i que poden afectar a les vostres empreses:

 

 1. ERTE
 2. PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT O REDUCCIÓ DE L’ACTIVITAT
 3. FINANÇAMENT

 

Tingueu en compte que aquestes mesures requereixen d’una valoració de la situació individual de cada empresa, ja que el fet d’acollir-se té uns requisits i unes implicacions que s’han de considerar.

 

 

Gestoria del Centre d’Empreses PROCORNELLÀ

 

 

 

 

Compartir

DOCUMENT PER A DESPLAÇAMENTS DE TREBALLADORS

, ,

En el cas que l’activitat de la vostra empresa no es trobi entre les obligades al tancament i sigui imprescindible que els vostres treballadors tinguin que desplaçar-se al o des del centre de treball, us recomanem que cadascú d’ells disposi d’un certificat signat per l’empresa, acreditant que es tracta d’un desplaçament laboral.

 

D’aquesta forma, podran presentar-ho davant les autoritats que puguin requerir-s’ho i facilitar així la justificació del seu desplaçament.

 

Descarrega aquí un model que podeu utilitzar a l’efecte.

 

 

 Gestoria del Centre d’Empreses PROCORNELLÀ

 

 

 

 

 

 

 

Compartir

Situació excepcional provocada per el virus Covid-19

, ,

Amb motiu de la situació excepcional provocada per el virus Covid-19, us informem sobre les mesures vigents actualment al Centre i al Viver d’Empreses (mesures que poden canviar en funció dels pròxims esdeveniments):

 1. El Centre d’Empreses romandrà obert en el seu horari habitual, de 8h a 20h de dilluns a divendres, perquè les empreses usuàries tinguin accés a les seves oficines però s’ha de tenir en compte que:
  1. Els serveis de Recepció es prestaran presencialment de 8h a 15h. A partir de les 15h i fins a les 20h, únicament es prestarà el servei de consergeria i de recollida di entrega de paqueteria.
  2. Es cancel·len totes les activitats programades (cursos, seminaris i tallers) fins a nou avís.
  3. Tota la resta de serveis (serveis d’assessorament i serveis de tramitacions de gestoria) es prestaran de manera no presencial, demanant cita prèvia a través dels següents correus electrònics:
 1. El Viver d’Empreses romandrà accessible pels seus usuaris 24h/365d, com fins ara. De moment i fins nou avís, no es prestaran serveis de Recepció des del Viver d’Empreses però si que hi haurà la recepció “virtual” des del Centre d’Empreses de 8h a 15h per a tots els usuaris.

 

Us desitgem a tots que estigueu bé, molts ànims i paciència!

 

Centre d’Empreses PROCORNELLÀ.

Compartir

MESURES IMPACTE ECONÒMIC COVID-19

, ,

El Reial Decret RD-Llei 6/2020 estableix les instruccions en el tractament de les baixes emeses a causa del Coronavirus, tant per contagi com per aïllament, aplicables a treballadors en Règim General i a Autònoms.

En resum:

 1. Les baixes mèdiques seran sempre emeses pel Servei Públic de Salut.
 2. A efectes de retribució es consideraran com situacions assimilades a accident de treball. Retribució mínima segons Llei General de Seguretat Social, 75% de la base reguladora, podent-se complementar fins al 100% si així ho regula el Conveni Col·lectiu aplicable.

El Reial Decret RD-Llei 7/2020 estableix les següents mesures:

 1. Es concediran ajornaments de deutes tributaris de liquidacions i autoliquidacions mensuals i trimestrals, compreses en el període de presentació voluntari del 13 de març fins al 30 de maig. De forma excepcional es permet l’ajornament de retencions, ingressos a compte i pagaments fraccionats d’Impost de Societats.
 2. Els ajornaments es sol·licitaran en el mateix moment de la tramitació de l’impost.
 3. El termini màxim d’ajornament serà de 6 mesos, encara que només seran els 3 primers sense interessos.
 4. S’estableixen bonificacions als contractes fixes-discontinus del sector turístic, a més de una línia de finançament ICO específica per aquest sector.

 

Anirem informant, a través del nostre blog, de totes les novetats que siguin publicades oficialment en aquests àmbits.

 

Gestoria Centre d’Empreses PROCORNELLÀ

 

 

 

 

Compartir